DSV Solutions Slovakia s. r. o.

Historický názov:
 • UTi Logistics Slovakia s. r. o.
 • UTi Pharma Slovakia s.r.o.
 • WEST Pharma Logistics, s.r.o.
 • BSD, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DSV Solutions Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 6
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/53507/B
Od 29.6.2000, posledná zmena 19.7.2023
Štatutárny orgán:
 • Brian Skovgard Ejsing
 • Jens Hesselberg Lund
 • Maciej Grzegorz Walenda
IČO:
36467308
DIČ:
2020012929

IČ DPH:

SK2020012929
Podľa §4, registrovaný od 4.4.2001
SK NACE (RÚZ):
52210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Základné imanie:
3 200 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • DSV Solutions Holding A/S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma DSV Solutions Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 948 982 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení 49 217 EUR poklesol medziročne o 1 581 211 EUR.

Firma predala tovar za 10 897 492 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 216 863 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 24,68%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,13%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 42,5%.

Absolútne ukazovatele

34 089 150 €

37,2 %

7 737 926 €

2,7 %

13 460 724 €

27,1 %

4 522 483 €

-15,8 %

1 418 426 €

-43,0 %

Relatívne ukazovatele

22.79 %

-7,6 %

1.15

-0,5

0.37 %

-15,0 %

66.40 %

17,2 %

1.19

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 897 492 € 227,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 23 051 490 € 7,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 10 680 629 € 228,6 %
Náklady na materiál, energie 3 433 471 € -24,7 %
Služby 12 096 956 € 28,1 %
Pridaná hodnota 7 737 926 € 2,7 %
Osobné náklady 6 706 576 € 42,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 896 484 € 13,5 %
Opravné položky 6 266 € %

Ostatné výnosy 133 736 € 157,0 %
Iné prevádzkové náklady 101 394 € %

Zisk z predaja majetku 2 220 € 158,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 163 162 € -92,1 %
HV z finančnej činnosti -70 634 € -69,1 %
z toho Nákladové úroky 11 769 € %

HV pred zdanením 92 528 € -95,4 %
Daň 43 311 € -89,0 %
HV po zdanení 49 217 € -97,0 %
EBITDA 1 057 426 € -63,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 460 724 € 27,1 %
 
Neobežný majetok 3 960 855 € 10,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 124 034 € 20,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 836 821 € -16,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 781 993 € 26,3 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 482 963 € 29,8 %
Krátkodobé pohľadávky 7 295 739 € 37,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 291 € 75,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 717 876 € 105,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 460 724 € 27,1 %
 
Vlastné imanie
4 522 483 € -15,8 %
Základné imanie 3 200 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 140 971 € 137,1 %
HV minulých rokov 1 132 295 € 134,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 49 217 € -97,0 %
 
Záväzky 8 619 195 € 72,5 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 7 279 434 € 86,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 339 761 € 23,8 %
 
Časové rozlíšenie 319 046 € 45,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?