AGRO TAMI, a.s.

Historický názov:
 • AGRO TAMI, a.s
 • AGRO TAMI, s.r.o.
 • Jogurta s.r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGRO TAMI, a.s.
Sídlo:
Cabajská 10
95022 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10358/N
Od 10.7.2000, posledná zmena 13.10.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Dana Janíčková
 • Ing. Mikuláš Bobák
 • Ing. Pavel Špilák
 • Ing. Peter Schultz
 • Mgr. Juraj Korman
IČO:
36467430
DIČ:
2020021641

IČ DPH:

SK2020021641
Podľa §4, registrovaný od 19.7.2000
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
4 293 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 14.06.2024 ako riadna.

  Firma AGRO TAMI, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 93 820 978 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,89%. Dosiahnutý zisk po zdanení 738 416 EUR vzrástol medziročne o 576 903 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,67% celkových výnosov firmy.

  Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 095 724 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,37%.

  Absolútne ukazovatele

  101 558 810 €

  7,3 %

  9 013 678 €

  4,7 %

  55 100 759 €

  11,1 %

  15 591 194 €

  45,4 %

  7 826 551 €

  9,5 %

  Relatívne ukazovatele

  9.61 %

  -0,2 %

  1.29

  -0,1

  1.34 %

  1,0 %

  71.70 %

  -6,7 %

  1.01

  0,2 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 2 757 561 € 4,5 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb91 063 417 € 7,0 %
  Zmena stavu zásob-3 500 069 € %
  Aktivácia2 095 724 € 9,9 %
  Náklady na predaj tovaru2 488 576 € 6,4 %
  Náklady na materiál, energie74 728 633 € -0,2 %
  Služby6 185 746 € 21,7 %
  Pridaná hodnota9 013 678 € 4,7 %
  Osobné náklady7 008 095 € 17,4 %
  Odpisy a opravné položky k majetku1 998 715 € -0,8 %
  Opravné položky32 818 € -62,3 %
  Ostatné výnosy173 068 € -92,9 %
  Iné prevádzkové náklady571 263 € -74,3 %
  Zisk z predaja majetku2 668 152 € %

   
  HV z hospodárskej činnosti2 244 007 € 166,4 %
  HV z finančnej činnosti-1 495 861 € -108,3 %
  z toho Nákladové úroky1 160 212 € 42,6 %
  HV pred zdanením748 146 € %

  Daň9 730 € 126,2 %
  HV po zdanení738 416 € %

  EBITDA1 574 570 € -43,0 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  55 100 759 € 11,1 %
   
  Neobežný majetok19 735 087 € 13,5 %
  Dlhodobý hmotný majetok17 358 920 € 14,8 %
  Dlhodobý nehmotný majetok336 524 € 131,5 %
  Dlhodobý finančný majetok2 039 643 € -3,6 %
   
  Obežný majetok35 306 025 € 9,8 %
  Zásoby7 623 032 € -28,0 %
  Dlhodobé pohľadávky923 299 € 62,0 %
  Krátkodobé pohľadávky24 954 477 € 22,7 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty1 805 217 € 181,7 %
   
  Časové rozlíšenie59 647 € 13,9 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky55 100 759 € 11,1 %
   
  Vlastné imanie
  15 591 194 € 45,4 %
  Základné imanie4 293 000 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania10 557 315 € 66,3 %
  HV minulých rokov2 463 € 103,0 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení738 416 € %

   
  Záväzky39 332 591 € 1,9 %
  Dlhodobé záväzky8 729 736 € -30,4 %
  Krátkodobé záväzky14 391 161 € -5,9 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé3 951 584 € 123,4 %
  Bankové úvery krátkodobé12 047 687 € 34,9 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé212 423 € 277,4 %
   
  Časové rozlíšenie176 974 € -28,3 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?