Tytex Slovakia s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Tytex Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Chemlonská 1
06601 Humenné
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/12559/P
Od 9.1.2001, posledná zmena 1.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Peter Raaby Skou
IČO:
36470511
DIČ:
2020024952

IČ DPH:

SK2020024952
Podľa §4, registrovaný od 10.1.2001
SK NACE (RÚZ):
14140 Výroba spodnej bielizne
Základné imanie:
7 932 948 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TYTEX A/S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Tytex Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 755 910 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 689 962 EUR vzrástol medziročne o 49 737 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,88% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 13,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,65%.

Absolútne ukazovatele

30 398 890 €

17,2 %

10 280 898 €

12,9 %

14 019 700 €

13,4 %

9 767 458 €

0,5 %

4 775 442 €

-15,0 %

Relatívne ukazovatele

34.55 %

-1,0 %

1.22

0,0

4.92 %

-0,3 %

30.33 %

8,9 %

1.02

-1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 755 910 € 16,3 %
Zmena stavu zásob 468 279 € %

Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 13 946 199 € 45,9 %
Služby 5 954 274 € -13,3 %
Pridaná hodnota 10 280 898 € 12,9 %
Osobné náklady 8 460 340 € 9,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 891 300 € 3,0 %
Opravné položky 28 611 € 207,7 %
Ostatné výnosy 54 056 € -75,0 %
Iné prevádzkové náklady 85 575 € -1,5 %
Zisk z predaja majetku 14 932 € 31,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 926 878 € 32,8 %
HV z finančnej činnosti 639 € -99,5 %
z toho Nákladové úroky 11 464 € 12,3 %
HV pred zdanením 927 517 € 13,5 %
Daň 237 555 € 34,3 %
HV po zdanení 689 962 € 7,8 %
EBITDA 1 715 902 € 13,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 019 700 € 13,4 %
 
Neobežný majetok 5 491 933 € 23,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 475 644 € 23,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 16 289 € 15,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 508 778 € 7,9 %
Zásoby 4 693 615 € 38,9 %
Dlhodobé pohľadávky 163 354 € 4,4 %
Krátkodobé pohľadávky 3 454 739 € -16,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 197 070 € -5,0 %
 
Časové rozlíšenie 18 989 € 38,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 019 700 € 13,4 %
 
Vlastné imanie
9 767 458 € 0,5 %
Základné imanie 7 932 948 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 144 548 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 689 962 € 7,8 %
 
Záväzky 4 252 242 € 61,1 %
Dlhodobé záväzky 276 052 € 5,9 %
Krátkodobé záväzky 3 374 913 € 62,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 214 058 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 387 219 € 48,9 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?