Tytex Slovakia s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Tytex Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Chemlonská 1
06601 Humenné
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/12559/P
Od 9.1.2001, posledná zmena 1.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Peter Raaby Skou
IČO:
36470511
DIČ:
2020024952

IČ DPH:

SK2020024952
Podľa §4, registrovaný od 10.1.2001
SK NACE (RÚZ):
14140 Výroba spodnej bielizne
Základné imanie:
7 932 948 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TYTEX A/S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Tytex Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 32 120 525 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 718 840 EUR vzrástol medziročne o 28 878 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 100,19% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 6,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,34%.

Absolútne ukazovatele

32 058 779 €

5,5 %

11 588 874 €

12,7 %

14 606 921 €

4,2 %

9 796 336 €

0,3 %

4 847 395 €

1,5 %

Relatívne ukazovatele

36.08 %

1,5 %

1.21

-0,0

4.92 %

0,0 %

32.93 %

2,6 %

1.23

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 120 525 € 7,9 %
Zmena stavu zásob -159 520 € -134,1 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 12 995 649 € -6,8 %
Služby 7 246 541 € 21,7 %
Pridaná hodnota 11 588 874 € 12,7 %
Osobné náklady 9 589 298 € 13,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 939 288 € 5,4 %
Opravné položky 127 355 € %

Ostatné výnosy 31 100 € -42,5 %
Iné prevádzkové náklady 145 436 € 70,0 %
Zisk z predaja majetku 14 377 € -3,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 962 915 € 3,9 %
HV z finančnej činnosti -18 793 € %
z toho Nákladové úroky 17 188 € 49,9 %
HV pred zdanením 944 122 € 1,8 %
Daň 225 282 € -5,2 %
HV po zdanení 718 840 € 4,2 %
EBITDA 1 876 783 € 9,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 606 921 € 4,2 %
 
Neobežný majetok 5 471 446 € -0,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 459 248 € -0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 12 198 € -25,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 104 180 € 7,0 %
Zásoby 3 907 891 € -16,7 %
Dlhodobé pohľadávky 162 580 € -0,5 %
Krátkodobé pohľadávky 4 062 745 € 17,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 970 964 € %

 
Časové rozlíšenie 31 295 € 64,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 606 921 € 4,2 %
 
Vlastné imanie
9 796 336 € 0,3 %
Základné imanie 7 932 948 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 144 548 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 718 840 € 4,2 %
 
Záväzky 4 809 805 € 13,1 %
Dlhodobé záväzky 289 260 € 4,8 %
Krátkodobé záväzky 4 122 347 € 22,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 373 € -98,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 395 825 € 2,2 %
 
Časové rozlíšenie 780 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?