Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LUNYS, s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 4512/96
05951 Poprad
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/12769/P
Od 20.4.2001, posledná zmena 22.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Peter Kaňuk
  • Stanislav Petrula
IČO:
36472549
DIČ:
2020019518

IČ DPH:

SK2020019518
Podľa §4, registrovaný od 2.5.2001
SK NACE (RÚZ):
46310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Základné imanie:
120 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • KAŇUK Family, s.r.o. (75,0%)
  • K&A group, s. r. o. (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma LUNYS, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 103 803 430 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 705 594 EUR vzrástol medziročne o 663 728 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 83,74% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 90 181 981 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 25 122 802 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 27%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 846 079 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 69,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,37%.

Absolútne ukazovatele

107 695 226 €

24,0 %

17 815 167 €

26,4 %

43 887 132 €

11,4 %

10 593 867 €

34,3 %

-5 875 228 €

14,2 %

Relatívne ukazovatele

17.16 %

0,6 %

1.97

0,1

6.16 %

1,0 %

75.86 %

-4,1 %

0.54

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 90 181 981 € 19,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb13 621 449 € 42,7 %
Zmena stavu zásob123 121 € %

Aktivácia1 846 079 € %

Náklady na predaj tovaru65 059 179 € 21,7 %
Náklady na materiál, energie10 253 684 € 69,0 %
Služby12 577 068 € 9,3 %
Pridaná hodnota17 815 167 € 26,4 %
Osobné náklady9 053 400 € 17,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku3 432 175 € 4,5 %
Opravné položky773 590 € %

Ostatné výnosy1 004 833 € -23,1 %
Iné prevádzkové náklady930 991 € -25,5 %
Zisk z predaja majetku241 483 € 261,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti4 938 859 € 50,6 %
HV z finančnej činnosti-1 224 296 € -88,5 %
z toho Nákladové úroky791 084 € 163,3 %
HV pred zdanením3 714 563 € 41,2 %
Daň1 008 969 € 71,6 %
HV po zdanení2 705 594 € 32,5 %
EBITDA8 014 381 € 27,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
43 887 132 € 11,4 %
 
Neobežný majetok27 659 828 € 10,2 %
Dlhodobý hmotný majetok27 250 129 € 10,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok409 699 € -10,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok16 000 446 € 13,1 %
Zásoby4 309 191 € 4,5 %
Dlhodobé pohľadávky120 583 € 77,0 %
Krátkodobé pohľadávky11 091 304 € 13,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty479 368 € 194,8 %
 
Časové rozlíšenie226 858 € 33,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky43 887 132 € 11,4 %
 
Vlastné imanie
10 593 867 € 34,3 %
Základné imanie120 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania120 000 € 0,0 %
HV minulých rokov7 648 273 € 36,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení2 705 594 € 32,5 %
 
Záväzky32 696 511 € 6,1 %
Dlhodobé záväzky2 097 971 € -19,8 %
Krátkodobé záväzky12 632 605 € -5,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé8 922 301 € 17,8 %
Bankové úvery krátkodobé8 752 590 € 25,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé291 044 € 22,7 %
 
Časové rozlíšenie596 754 € -15,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?