LUNYS, s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LUNYS, s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 4512/96
05951 Poprad
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/12769/P
Od 20.4.2001, posledná zmena 11.1.2022
Štatutárny orgán:
  • Peter Kaňuk
  • Stanislav Petrula
IČO:
36472549
DIČ:
2020019518

IČ DPH:

SK2020019518
Podľa §4, registrovaný od 2.5.2001
SK NACE (RÚZ):
46310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Základné imanie:
120 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • KAŇUK Family, s.r.o. (67,0%)
  • K&A group, s. r. o. (25,0%)
  • RivaCorp, s.r.o. (8,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma LUNYS, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 84 998 620 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 041 866 EUR vzrástol medziročne o 1 062 435 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,87% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 75 450 965 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 22 005 235 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 29%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 50,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,88%.

Absolútne ukazovatele

86 852 391 €

19,4 %

14 099 289 €

24,7 %

39 413 169 €

24,5 %

7 888 273 €

19,9 %

-6 849 903 €

-55,1 %

Relatívne ukazovatele

16.59 %

0,5 %

1.83

0,1

5.18 %

2,1 %

79.99 %

0,8 %

0.48

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 75 450 965 € 21,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 547 655 € 18,0 %
Zmena stavu zásob 27 369 € 75,6 %
Aktivácia 80 460 € -15,8 %
Náklady na predaj tovaru 53 445 730 € 18,8 %
Náklady na materiál, energie 6 066 144 € 50,8 %
Služby 11 504 163 € 12,5 %
Pridaná hodnota 14 099 289 € 24,7 %
Osobné náklady 7 713 461 € 16,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 285 205 € 14,5 %
Opravné položky -65 014 € -139,8 %
Ostatné výnosy 1 306 007 € -2,6 %
Iné prevádzkové náklady 1 250 164 € -2,0 %
Zisk z predaja majetku 66 730 € -10,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 279 333 € 79,0 %
HV z finančnej činnosti -649 548 € -37,4 %
z toho Nákladové úroky 300 432 € 37,9 %
HV pred zdanením 2 629 785 € 93,5 %
Daň 587 919 € 55,0 %
HV po zdanení 2 041 866 € 108,5 %
EBITDA 6 303 896 € 40,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 413 169 € 24,5 %
 
Neobežný majetok 25 095 470 € 23,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 24 636 206 € 23,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 459 264 € 24,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 148 293 € 26,5 %
Zásoby 4 124 821 € 24,0 %
Dlhodobé pohľadávky 68 119 € 61,5 %
Krátkodobé pohľadávky 9 792 719 € 29,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 162 634 € -30,8 %
 
Časové rozlíšenie 169 406 € -7,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 413 169 € 24,5 %
 
Vlastné imanie
7 888 273 € 19,9 %
Základné imanie 120 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 120 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 606 407 € 4,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 041 866 € 108,5 %
 
Záväzky 30 815 101 € 26,4 %
Dlhodobé záväzky 2 616 410 € 6,0 %
Krátkodobé záväzky 13 411 362 € 31,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 7 571 753 € 13,6 %
Bankové úvery krátkodobé 6 978 326 € 44,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 237 250 € 8,1 %
 
Časové rozlíšenie 709 795 € 0,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?