TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.

Historický názov:
  • PL - PROFY spol. s r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
Sídlo:
Orlov 344
06543 Orlov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/13760/P
Od 18.10.2002, posledná zmena 28.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Bc. Ján Kikta
  • Ing. Alexej Beljajev
  • Ing. Ján Profant
IČO:
36482153
DIČ:
2020004437

IČ DPH:

SK2020004437
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2002
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
16 103 750 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • TATRAVAGÓNKA a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 03.05.2023 ako riadna.

Firma TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 066 442 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 210,48%. Dosiahnutá strata 6 500 960 EUR sa prehĺbila medziročne o 4 860 307 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,6% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola časť produkcie v hodnote 5 576 619 EUR nepredaná priamo zákazníkom, ale zostala v majetku firmy v podobe skladových zásob alebo rozpracovanej výroby, resp. zákazky.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 321,04%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 170,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 167,77%.

Absolútne ukazovatele

43 981 121 €

227,9 %

2 777 498 €

12,3 %

42 711 045 €

71,4 %

7 857 631 €

-30,8 %

-5 195 442 €

-180,0 %

Relatívne ukazovatele

7.49 %

-13,2 %

0.36

-0,5

-15.22 %

-8,6 %

81.60 %

27,2 %

0.46

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 296 968 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 769 474 € 208,0 %
Zmena stavu zásob 5 576 619 € %

Aktivácia 203 088 € -48,9 %
Náklady na predaj tovaru 286 929 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 33 149 921 € %

Služby 6 593 209 € 170,8 %
Pridaná hodnota 2 777 498 € 12,3 %
Osobné náklady 7 679 911 € 167,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 436 743 € 137,7 %
Opravné položky 38 592 € 100,0 %
Ostatné výnosy 439 024 € %

Iné prevádzkové náklady 709 564 € 62,9 %
Zisk z predaja majetku 386 797 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -6 222 899 € %
HV z finančnej činnosti -309 070 € -238,9 %
z toho Nákladové úroky 302 418 € 287,1 %
HV pred zdanením -6 531 969 € %
Daň -31 009 € -186,0 %
HV po zdanení -6 500 960 € -296,2 %
EBITDA -5 172 953 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 711 045 € 71,4 %
 
Neobežný majetok 22 381 928 € 15,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 055 994 € 14,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 325 934 € 31,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 20 287 957 € 272,8 %
Zásoby 8 534 498 € %

Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 188 920 € 239,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 564 539 € 255,7 %
 
Časové rozlíšenie 41 160 € 292,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 711 045 € 71,4 %
 
Vlastné imanie
7 857 631 € -30,8 %
Základné imanie 16 103 750 € 22,9 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 141 938 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 887 097 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení -6 500 960 € -296,2 %
 
Záväzky 34 837 370 € 157,0 %
Dlhodobé záväzky 412 302 € -8,6 %
Krátkodobé záväzky 22 721 719 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 8 318 946 € 58,5 %
Bankové úvery krátkodobé 2 786 796 € 20,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 597 607 € 8,5 %
 
Časové rozlíšenie 16 044 € 218,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?