TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.

Historický názov:
  • PL - PROFY spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
Sídlo:
Továrenská 295/210
93521 Tlmače
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/62413/N
Od 18.10.2002, posledná zmena 13.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexej Beljajev
  • Ing. Jozef Ondruš
IČO:
36482153
DIČ:
2020004437

IČ DPH:

SK2020004437
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2002
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
16 103 750 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • TATRAVAGÓNKA a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 82 578 021 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 122,78%. Dosiahnutá strata 5 372 740 EUR sa znížila medziročne o 1 128 220 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 93,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 100,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 57,21%.

Absolútne ukazovatele

88 596 049 €

101,4 %

9 202 698 €

231,3 %

64 737 833 €

51,6 %

11 984 891 €

52,5 %

-12 007 434 €

-131,1 %

Relatívne ukazovatele

11.14 %

3,7 %

0.76

0,4

-8.30 %

6,9 %

81.49 %

-0,1 %

0.47

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 186 450 € -37,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 82 391 571 € 124,1 %
Zmena stavu zásob 4 228 731 € -24,2 %
Aktivácia 162 401 € -20,0 %
Náklady na predaj tovaru 176 987 € -38,3 %
Náklady na materiál, energie 64 132 120 € 93,5 %
Služby 13 210 896 € 100,4 %
Pridaná hodnota 9 202 698 € 231,3 %
Osobné náklady 12 073 215 € 57,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 786 201 € 24,3 %
Opravné položky 246 452 € %

Ostatné výnosy 746 656 € 70,1 %
Iné prevádzkové náklady 832 103 € 17,3 %
Zisk z predaja majetku 245 800 € -36,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti -4 496 365 € 27,7 %
HV z finančnej činnosti -866 781 € -180,4 %
z toho Nákladové úroky 840 627 € 178,0 %
HV pred zdanením -5 363 146 € 17,9 %
Daň 9 594 € 130,9 %
HV po zdanení -5 372 740 € 17,4 %
EBITDA -2 955 964 € 42,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
64 737 833 € 51,6 %
 
Neobežný majetok 32 828 846 € 46,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 32 408 125 € 46,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 420 721 € 29,1 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 31 875 524 € 57,1 %
Zásoby 11 202 637 € 31,3 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 20 648 643 € 84,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 24 244 € -95,7 %
 
Časové rozlíšenie 33 463 € -18,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 64 737 833 € 51,6 %
 
Vlastné imanie
11 984 891 € 52,5 %
Základné imanie 16 103 750 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 641 938 € %

HV minulých rokov -8 388 057 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení -5 372 740 € 17,4 %
 
Záväzky 52 732 869 € 51,4 %
Dlhodobé záväzky 407 548 € -1,2 %
Krátkodobé záväzky 38 303 421 € 68,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 7 453 673 € -10,4 %
Bankové úvery krátkodobé 5 592 927 € 100,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 975 300 € 63,2 %
 
Časové rozlíšenie 20 073 € 25,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?