Loading

CEMM THOME SK, spol. s r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CEMM THOME SK, spol. s r.o.
Sídlo:
Budovateľská 38
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/13839/P
Od 6.12.2002, posledná zmena 3.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Günther Josef Spielbauer
  • Ing. Helena Minčičová
IČO:
36482889
DIČ:
2020015052

IČ DPH:

SK2020015052
Podľa §4, registrovaný od 16.1.2003
SK NACE (RÚZ):
29310 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
Základné imanie:
404 966 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KE Elektronik GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma CEMM THOME SK, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 46 216 123 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,5%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 2 340 077 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,94% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,47%.

Absolútne ukazovatele

55 719 191 €

15,6 %

12 795 758 €

30,8 %

51 816 507 €

3,4 %

16 114 118 €

17,0 %

24 028 570 €

10,0 %

Relatívne ukazovatele

27.69 %

4,5 %

1.34

0,3

4.52 %

5,4 %

68.90 %

-3,6 %

2.02

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 889 € -96,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 46 215 234 € 9,6 %
Zmena stavu zásob 1 740 324 € %

Aktivácia 463 466 € -44,0 %
Náklady na predaj tovaru 5 322 € -79,2 %
Náklady na materiál, energie 22 720 788 € 6,0 %
Služby 12 904 399 € 10,7 %
Pridaná hodnota 12 795 758 € 30,8 %
Osobné náklady 9 526 163 € 1,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 922 036 € 10,9 %
Opravné položky -5 084 € 66,8 %
Ostatné výnosy 242 149 € -64,8 %
Iné prevádzkové náklady 516 913 € 22,8 %
Zisk z predaja majetku 2 431 087 € 127,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 502 612 € %

HV z finančnej činnosti -719 572 € -106,4 %
z toho Nákladové úroky 694 072 € 123,0 %
HV pred zdanením 2 783 040 € %

Daň 442 963 € %

HV po zdanení 2 340 077 € %

EBITDA 2 987 207 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
51 816 507 € 3,4 %
 
Neobežný majetok 16 524 490 € -4,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 610 390 € -5,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 914 100 € 26,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 26 304 696 € 5,8 %
Zásoby 12 512 526 € 11,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 12 618 433 € -1,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 173 737 € 30,7 %
 
Časové rozlíšenie 8 987 318 € 12,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 51 816 507 € 3,4 %
 
Vlastné imanie
16 114 118 € 17,0 %
Základné imanie 404 966 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 40 497 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 328 578 € -3,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 340 077 € %

 
Záväzky 35 562 051 € -1,1 %
Dlhodobé záväzky 24 283 666 € -3,6 %
Krátkodobé záväzky 11 123 106 € 4,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 155 279 € 8,7 %
 
Časové rozlíšenie 140 338 € -63,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?