CEMM THOME SK, spol. s r.o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CEMM THOME SK, spol. s r.o.
Sídlo:
Budovateľská 38
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/13839/P
Od 6.12.2002, posledná zmena 3.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Günther Josef Spielbauer
  • Ing. Helena Minčičová
IČO:
36482889
DIČ:
2020015052

IČ DPH:

SK2020015052
Podľa §4, registrovaný od 16.1.2003
SK NACE (RÚZ):
29310 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
Základné imanie:
404 966 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KE Elektronik GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma CEMM THOME SK, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 207 696 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,55%. Dosiahnutá strata je 434 909 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,51% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 827 597 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 31,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,18%.

Absolútne ukazovatele

48 202 428 €

-10,5 %

9 785 417 €

1,0 %

50 094 208 €

19,0 %

13 774 041 €

-3,1 %

21 853 625 €

117,5 %

Relatívne ukazovatele

23.18 %

-1,0 %

1.04

0,0

-0.87 %

-2,0 %

72.50 %

6,2 %

1.97

1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 875 € -99,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 179 821 € 26,9 %
Zmena stavu zásob -141 337 € -106,7 %
Aktivácia 827 597 € 46,1 %
Náklady na predaj tovaru 25 614 € -99,6 %
Náklady na materiál, energie 21 432 433 € 20,0 %
Služby 11 660 454 € 31,4 %
Pridaná hodnota 9 785 417 € 1,0 %
Osobné náklady 9 387 910 € -3,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 733 577 € -4,9 %
Opravné položky -15 335 € -171,6 %
Ostatné výnosy 688 522 € 27,3 %
Iné prevádzkové náklady 421 089 € -14,2 %
Zisk z predaja majetku 1 069 644 € -65,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 380 € -99,5 %
HV z finančnej činnosti -348 555 € 18,2 %
z toho Nákladové úroky 311 305 € -16,7 %
HV pred zdanením -342 175 € -141,1 %
Daň 92 734 € -73,6 %
HV po zdanení -434 909 € -190,5 %
EBITDA 654 978 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
50 094 208 € 19,0 %
 
Neobežný majetok 17 249 747 € 19,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 529 005 € 22,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 720 742 € -20,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 24 872 548 € 31,4 %
Zásoby 11 213 801 € 13,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 12 760 472 € 42,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 898 275 € %

 
Časové rozlíšenie 7 971 913 € -9,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 094 208 € 19,0 %
 
Vlastné imanie
13 774 041 € -3,1 %
Základné imanie 404 966 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 40 497 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 763 487 € 3,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -434 909 € -190,5 %
 
Záväzky 35 939 876 € 30,6 %
Dlhodobé záväzky 25 186 544 € 149,0 %
Krátkodobé záväzky 10 610 545 € -38,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 142 787 € 2,4 %
 
Časové rozlíšenie 380 291 € -2,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?