Loading

PRIMA POPRAD, s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PRIMA POPRAD, s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 4736
05951 Poprad - Matejovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/14437/P
Od 28.10.2003, posledná zmena 21.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Angelo Di Vico
  • Serge Antoine Jean- Paul Giannitrapani
IČO:
36488623
DIČ:
2020020904

IČ DPH:

SK2020020904
Podľa §4, registrovaný od 11.12.2003
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
5 292 307 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • PRIMA COMPONENTS EUROPE SRL (99,0%)
  • PRIMA APPLIANCES DIVISION S.R.L. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.04.2023 ako riadna.

Firma PRIMA POPRAD, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 027 345 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,36%. Dosiahnutá strata 2 016 581 EUR sa prehĺbila medziročne o 429 979 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 8,5%.

Absolútne ukazovatele

38 704 279 €

26,5 %

1 020 561 €

-73,4 %

31 860 112 €

22,7 %

2 009 030 €

-52,3 %

-3 179 579 €

-73,1 %

Relatívne ukazovatele

2.91 %

-10,0 %

0.28

-0,7

-6.33 %

-0,2 %

93.69 %

9,9 %

0.75

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 545 597 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 481 748 € 14,2 %
Zmena stavu zásob 351 547 € 99,9 %
Aktivácia 75 739 € 178,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 418 170 € %

Náklady na materiál, energie 29 015 058 € 35,0 %
Služby 4 017 724 € -4,2 %
Pridaná hodnota 1 020 561 € -73,4 %
Osobné náklady 3 597 308 € -8,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 144 244 € 5,2 %
Opravné položky -16 882 € %
Ostatné výnosy 2 966 948 € %

Iné prevádzkové náklady 603 880 € 8,1 %
Zisk z predaja majetku 2 841 € -90,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 355 082 € -14,8 %
HV z finančnej činnosti -435 441 € 2,8 %
z toho Nákladové úroky 411 976 € -1,3 %
HV pred zdanením -1 790 523 € -9,9 %
Daň 226 058 € %

HV po zdanení -2 016 581 € -27,1 %
EBITDA -230 561 € -86,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
31 860 112 € 22,7 %
 
Neobežný majetok 5 565 779 € -11,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 533 728 € -11,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 32 051 € -43,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 25 902 339 € 36,3 %
Zásoby 4 013 800 € 11,9 %
Dlhodobé pohľadávky 218 299 € -65,4 %
Krátkodobé pohľadávky 21 647 271 € 46,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 22 969 € -1,0 %
 
Časové rozlíšenie 391 994 € -42,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 860 112 € 22,7 %
 
Vlastné imanie
2 009 030 € -52,3 %
Základné imanie 5 292 307 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 529 563 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 796 259 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 016 581 € -27,1 %
 
Záväzky 29 850 887 € 37,3 %
Dlhodobé záväzky 33 373 € -50,7 %
Krátkodobé záväzky 22 361 187 € 30,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 894 231 € 81,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 562 096 € -28,5 %
 
Časové rozlíšenie 195 € -98,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?