PRIMA POPRAD, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PRIMA POPRAD, s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 4736
05951 Poprad - Matejovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/14437/P
Od 28.10.2003, posledná zmena 21.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Angelo Di Vico
  • Serge Antoine Jean- Paul Giannitrapani
IČO:
36488623
DIČ:
2020020904

IČ DPH:

SK2020020904
Podľa §4, registrovaný od 11.12.2003
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
5 292 307 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • PRIMA COMPONENTS EUROPE SRL (99,0%)
  • PRIMA APPLIANCES DIVISION S.R.L. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.05.2024 ako riadna.

Firma PRIMA POPRAD, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 027 345 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,36%. Dosiahnutá strata 1 873 578 EUR sa prehĺbila medziročne o 286 976 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,13% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 8,5%.

Absolútne ukazovatele

38 875 667 €

27,1 %

984 631 €

-74,3 %

32 039 044 €

23,4 %

2 152 033 €

-48,9 %

-3 044 121 €

-65,7 %

Relatívne ukazovatele

2.81 %

-10,1 %

0.27

-0,7

-5.85 %

0,3 %

93.28 %

9,5 %

0.76

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 545 597 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 481 748 € 14,2 %
Zmena stavu zásob 351 547 € 99,9 %
Aktivácia 75 739 € 178,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 418 170 € %

Náklady na materiál, energie 29 015 058 € 35,0 %
Služby 4 053 654 € -3,4 %
Pridaná hodnota 984 631 € -74,3 %
Osobné náklady 3 597 308 € -8,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 144 244 € 5,2 %
Opravné položky -6 598 € -237,3 %
Ostatné výnosy 3 138 336 € %

Iné prevádzkové náklady 593 596 € 6,3 %
Zisk z predaja majetku 2 841 € -90,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 219 624 € -3,3 %
HV z finančnej činnosti -435 441 € 2,8 %
z toho Nákladové úroky 411 976 € -1,3 %
HV pred zdanením -1 655 065 € -1,6 %
Daň 218 513 € %

HV po zdanení -1 873 578 € -18,1 %
EBITDA -95 103 € 23,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 039 044 € 23,4 %
 
Neobežný majetok 5 565 779 € -11,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 533 728 € -11,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 32 051 € -43,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 25 909 884 € 36,3 %
Zásoby 4 013 800 € 11,9 %
Dlhodobé pohľadávky 225 844 € -64,2 %
Krátkodobé pohľadávky 21 647 271 € 46,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 22 969 € -1,0 %
 
Časové rozlíšenie 563 381 € -17,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 039 044 € 23,4 %
 
Vlastné imanie
2 152 033 € -48,9 %
Základné imanie 5 292 307 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 529 563 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 796 259 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 873 578 € -18,1 %
 
Záväzky 29 886 816 € 37,5 %
Dlhodobé záväzky 33 373 € -50,7 %
Krátkodobé záväzky 22 397 116 € 31,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 894 231 € 81,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 562 096 € -28,5 %
 
Časové rozlíšenie 195 € -98,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?