DMJ MARKET, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DMJ MARKET, s.r.o.
Sídlo:
Budovateľská 1288
09301 Vranov nad Topľou
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/14638/P
Od 30.1.2004, posledná zmena 6.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Dušan Jančík
IČO:
36490661
DIČ:
2021786129

IČ DPH:

SK2021786129
Podľa §4, registrovaný od 20.1.2005
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Dušan Jančík (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 20.02.2024 ako riadna.

Firma DMJ MARKET, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 28 592 661 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 150 579 EUR vzrástol medziročne o 63 721 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 84,51% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 28 473 617 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 043 145 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 5 018 455 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,8%.

Absolútne ukazovatele

33 690 986 €

8,0 %

2 709 262 €

11,8 %

4 514 192 €

15,7 %

2 395 602 €

5,3 %

1 247 079 €

19,4 %

Relatívne ukazovatele

9.48 %

0,5 %

1.19

0,0

3.34 %

1,1 %

46.93 %

5,2 %

0.86

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 28 473 617 € 6,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 119 044 € 15,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 5 018 455 € 19,2 %
Náklady na predaj tovaru 24 430 472 € 4,9 %
Náklady na materiál, energie 5 402 501 € 19,9 %
Služby 1 068 881 € 14,1 %
Pridaná hodnota 2 709 262 € 11,8 %
Osobné náklady 2 284 546 € 8,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 159 166 € 5,8 %
Opravné položky 12 517 € 271,7 %
Ostatné výnosy 46 870 € 234,0 %
Iné prevádzkové náklady 101 956 € 44,1 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 197 947 € 59,1 %
HV z finančnej činnosti -3 094 € 10,6 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 194 853 € 61,1 %
Daň 44 274 € 29,9 %
HV po zdanení 150 579 € 73,4 %
EBITDA 357 113 € 33,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
4 514 192 € 15,7 %
 
Neobežný majetok 1 235 711 € -4,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 234 319 € -4,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 392 € -41,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 268 541 € 25,9 %
Zásoby 1 527 579 € 27,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 185 340 € 6,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 555 622 € 93,2 %
 
Časové rozlíšenie 9 940 € 8,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 4 514 192 € 15,7 %
 
Vlastné imanie
2 395 602 € 5,3 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 884 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 237 499 € 2,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 150 579 € 73,4 %
 
Záväzky 2 118 590 € 30,4 %
Dlhodobé záväzky 14 827 € 85,0 %
Krátkodobé záväzky 2 031 402 € 30,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 72 361 € 28,6 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?