DMJ MARKET, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DMJ MARKET, s.r.o.
Sídlo:
Budovateľská 1288
09301 Vranov nad Topľou
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/14638/P
Od 30.1.2004, posledná zmena 6.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Dušan Jančík
IČO:
36490661
DIČ:
2021786129

IČ DPH:

SK2021786129
Podľa §4, registrovaný od 20.1.2005
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Dušan Jančík (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.02.2023 ako riadna.

Firma DMJ MARKET, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 954 690 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,8%. Dosiahnutý zisk po zdanení 86 858 EUR vzrástol medziročne o 18 910 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,11% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 26 851 342 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 553 912 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 4 209 728 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,35%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,72%.

Absolútne ukazovatele

31 184 237 €

20,0 %

2 424 098 €

10,4 %

3 900 825 €

-1,4 %

2 275 024 €

4,0 %

1 044 710 €

13,6 %

Relatívne ukazovatele

8.99 %

-0,8 %

1.15

0,0

2.23 %

0,5 %

41.68 %

-3,0 %

0.90

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 851 342 € 20,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 103 348 € 19,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 4 209 728 € 17,2 %
Náklady na predaj tovaru 23 297 430 € 21,4 %
Náklady na materiál, energie 4 506 430 € 22,0 %
Služby 936 460 € 13,4 %
Pridaná hodnota 2 424 098 € 10,4 %
Osobné náklady 2 099 793 € 7,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 150 383 € -5,1 %
Opravné položky -7 291 € %
Ostatné výnosy 14 032 € -82,7 %
Iné prevádzkové náklady 70 758 € -10,4 %
Zisk z predaja majetku -93 € -193,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 124 394 € 35,1 %
HV z finančnej činnosti -3 459 € -34,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 120 935 € 35,1 %
Daň 34 077 € 57,9 %
HV po zdanení 86 858 € 27,8 %
EBITDA 267 579 € 7,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 900 825 € -1,4 %
 
Neobežný majetok 1 294 576 € -2,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 292 202 € -2,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 374 € -29,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 597 042 € -0,8 %
Zásoby 1 199 547 € 7,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 109 917 € 29,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 287 578 € -55,2 %
 
Časové rozlíšenie 9 207 € 2,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 900 825 € -1,4 %
 
Vlastné imanie
2 275 024 € 4,0 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 884 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 180 642 € 3,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 86 858 € 27,8 %
 
Záväzky 1 624 721 € -8,2 %
Dlhodobé záväzky 8 014 € -52,0 %
Krátkodobé záväzky 1 560 459 € -8,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 56 248 € 20,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 080 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?