Loading

FTE automotive Slovakia s.r.o.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FTE automotive Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Malý Šariš 486
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/14914/P
Od 4.5.2004, posledná zmena 27.9.2023
Štatutárny orgán:
  • František Škrdlant
  • Harry Erich Bätz
IČO:
36493406
DIČ:
2021812419

IČ DPH:

SK2021812419
Podľa §4, registrovaný od 5.5.2004
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
9 444 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Valeo Powertrain GmbH (89,45%)
  • FTE Verwaltungs GmbH (10,55%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma FTE automotive Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 594 596 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 10,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 785 882 EUR vzrástol medziročne o 54 095 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,34% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 13,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,61%.

Absolútne ukazovatele

33 834 250 €

-8,8 %

6 055 389 €

-2,0 %

18 362 581 €

11,9 %

12 255 722 €

6,9 %

9 909 453 €

3,6 %

Relatívne ukazovatele

18.58 %

1,6 %

1.12

-0,1

4.28 %

-0,2 %

33.26 %

3,1 %

2.37

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 594 596 € -10,5 %
Zmena stavu zásob -135 856 € 24,5 %
Aktivácia 1 338 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 23 381 587 € -13,6 %
Služby 3 331 229 € -2,8 %
Pridaná hodnota 6 055 389 € -2,0 %
Osobné náklady 5 428 524 € 5,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 455 099 € -22,9 %
Opravné položky -289 795 € 18,4 %
Ostatné výnosy 1 347 964 € 69,6 %
Iné prevádzkové náklady 330 296 € %

Zisk z predaja majetku 20 315 € 170,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 191 417 € -1,0 %
HV z finančnej činnosti -16 724 € 35,3 %
z toho Nákladové úroky 7 424 € -13,9 %
HV pred zdanením 1 174 693 € -0,2 %
Daň 388 811 € -12,8 %
HV po zdanení 785 882 € 7,4 %
EBITDA 1 318 074 € -7,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 362 581 € 11,9 %
 
Neobežný majetok 3 487 623 € 50,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 481 481 € 51,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 142 € -41,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 14 487 022 € 5,3 %
Zásoby 4 707 779 € 13,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 172 260 € -13,4 %
Krátkodobé pohľadávky 8 606 983 € 4,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 0 € 0 %
 
Časové rozlíšenie 387 936 € 10,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 362 581 € 11,9 %
 
Vlastné imanie
12 255 722 € 6,9 %
Základné imanie 9 444 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 413 494 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 046 902 € 8,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 785 882 € 7,4 %
 
Záväzky 6 106 859 € 23,5 %
Dlhodobé záväzky 32 922 € 16,1 %
Krátkodobé záväzky 3 793 174 € 19,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 71 € 82,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 280 692 € 31,4 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?