Loading

OLDRATI SLOVENSKO s.r.o.

Historický názov:
  • Humenné Rubber, s.r.o.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OLDRATI SLOVENSKO s.r.o.
Sídlo:
Jasenovská 2468/34
06601 Humenné
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/15253/P
Od 14.8.2004, posledná zmena 6.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Manuel Oldrati
IČO:
36496553
DIČ:
2021865285

IČ DPH:

SK2021865285
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2004
SK NACE (RÚZ):
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy
Základné imanie:
1 163 070 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI - S.P.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 01.06.2023 ako riadna.

Firma OLDRATI SLOVENSKO s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 315 164 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 11,44%. Dosiahnutá strata je 986 714 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 30,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,59%.

Absolútne ukazovatele

46 276 377 €

-15,5 %

4 591 842 €

-27,9 %

13 382 727 €

-9,3 %

4 996 176 €

-18,3 %

1 006 491 €

-43,3 %

Relatívne ukazovatele

14.21 %

-3,2 %

0.90

-0,5

-7.37 %

-11,7 %

62.67 %

4,1 %

0.71

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 450 399 € -30,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 864 765 € -8,5 %
Zmena stavu zásob 196 906 € -56,6 %
Aktivácia 6 359 € -1,5 %
Náklady na predaj tovaru 2 533 616 € -32,7 %
Náklady na materiál, energie 20 511 514 € 3,4 %
Služby 4 881 457 € -30,1 %
Pridaná hodnota 4 591 842 € -27,9 %
Osobné náklady 5 076 185 € 7,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 956 167 € -18,2 %
Opravné položky 565 € %

Ostatné výnosy 13 037 000 € -19,0 %
Iné prevádzkové náklady 12 598 507 € -21,7 %
Zisk z predaja majetku 228 367 € -47,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -774 215 € -184,7 %
HV z finančnej činnosti -169 522 € -50,0 %
z toho Nákladové úroky 112 490 € 84,2 %
HV pred zdanením -943 737 € -217,8 %
Daň 42 977 € -74,4 %
HV po zdanení -986 714 € -255,9 %
EBITDA -46 415 € -102,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 382 727 € -9,3 %
 
Neobežný majetok 5 601 293 € -10,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 404 047 € -9,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 197 246 € -30,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 750 009 € -8,5 %
Zásoby 2 993 720 € 14,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 750 327 € -18,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 962 € -24,9 %
 
Časové rozlíšenie 31 425 € -37,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 382 727 € -9,3 %
 
Vlastné imanie
4 996 176 € -18,3 %
Základné imanie 1 163 070 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 201 307 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 618 513 € 12,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -986 714 € -255,9 %
 
Záväzky 8 386 025 € -0,6 %
Dlhodobé záväzky 1 522 552 € -12,4 %
Krátkodobé záväzky 3 807 275 € -8,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 068 € -92,2 %
Bankové úvery krátkodobé 2 967 142 € 24,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 86 988 € -29,3 %
 
Časové rozlíšenie 526 € -99,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?