MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Myslina 175
06601 Myslina
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/15272/P
Od 20.8.2004, posledná zmena 14.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Tomko
  • Pavol Straňák
IČO:
36496740
DIČ:
2021870059

IČ DPH:

SK2021870059
Podľa §4, registrovaný od 8.9.2004
SK NACE (RÚZ):
13910 Výroba pleteného a háčkovaného textilu
Základné imanie:
205 802 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Müller Textil GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 43 350 558 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 904 221 EUR vzrástol medziročne o 133 255 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,74% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,79%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,62%.

Absolútne ukazovatele

43 902 998 €

2,9 %

17 932 284 €

11,1 %

30 298 695 €

2,0 %

28 221 697 €

7,2 %

11 717 508 €

9,9 %

Relatívne ukazovatele

41.37 %

1,9 %

2.88

-0,3

26.09 %

-0,1 %

6.86 %

-4,6 %

5.02

2,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb43 350 558 € 6,1 %
Zmena stavu zásob-269 973 € -150,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie14 825 531 € -2,8 %
Služby10 309 480 € 3,0 %
Pridaná hodnota17 932 284 € 11,1 %
Osobné náklady6 223 211 € 23,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku2 082 685 € 25,6 %
Opravné položky11 409 € -15,3 %
Ostatné výnosy477 378 € -26,7 %
Iné prevádzkové náklady136 573 € 13,5 %
Zisk z predaja majetku94 642 € 98,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti10 063 716 € 0,5 %
HV z finančnej činnosti14 885 € 135,0 %
z toho Nákladové úroky0 € 0 %
HV pred zdanením10 078 601 € 1,1 %
Daň2 174 380 € -1,3 %
HV po zdanení7 904 221 € 1,7 %
EBITDA12 049 878 € 3,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 298 695 € 2,0 %
 
Neobežný majetok16 926 553 € 3,6 %
Dlhodobý hmotný majetok12 413 833 € 4,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok195 946 € 30,1 %
Dlhodobý finančný majetok4 316 774 € 0,0 %
 
Obežný majetok13 310 951 € -0,1 %
Zásoby5 069 121 € -19,0 %
Dlhodobé pohľadávky0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky6 744 955 € 5,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty1 496 875 € 137,2 %
 
Časové rozlíšenie61 191 € 6,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky30 298 695 € 2,0 %
 
Vlastné imanie
28 221 697 € 7,2 %
Základné imanie205 802 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania102 901 € 0,0 %
HV minulých rokov20 008 773 € 9,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení7 904 221 € 1,7 %
 
Záväzky2 076 998 € -38,8 %
Dlhodobé záväzky44 170 € 66,3 %
Krátkodobé záväzky1 654 634 € -37,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé378 194 € -47,0 %
 
Časové rozlíšenie0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?