MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Myslina 175
06601 Myslina
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/15272/P
Od 20.8.2004, posledná zmena 14.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Tomko
  • Pavol Straňák
IČO:
36496740
DIČ:
2021870059

IČ DPH:

SK2021870059
Podľa §4, registrovaný od 8.9.2004
SK NACE (RÚZ):
13910 Výroba pleteného a háčkovaného textilu
Základné imanie:
205 802 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Müller Textil GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 860 389 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,61%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 770 966 EUR poklesol medziročne o 2 466 841 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,79% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 52,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,02%.

Absolútne ukazovatele

42 654 439 €

12,6 %

16 142 068 €

-14,3 %

29 709 702 €

11,0 %

26 317 222 €

7,3 %

10 663 620 €

-1,9 %

Relatívne ukazovatele

39.51 %

-10,6 %

3.21

-1,0

26.16 %

-12,1 %

11.42 %

3,0 %

2.66

-1,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 860 389 € 8,6 %
Zmena stavu zásob 539 404 € 220,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 15 251 246 € 52,9 %
Služby 10 005 503 € 19,8 %
Pridaná hodnota 16 142 068 € -14,3 %
Osobné náklady 5 034 246 € 11,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 658 043 € -0,1 %
Opravné položky 13 465 € %

Ostatné výnosy 651 485 € 205,5 %
Iné prevádzkové náklady 120 316 € 40,1 %
Zisk z predaja majetku 47 593 € -52,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 016 052 € -22,2 %
HV z finančnej činnosti -42 524 € -145,0 %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 9 973 528 € -23,1 %
Daň 2 202 562 € -19,4 %
HV po zdanení 7 770 966 € -24,1 %
EBITDA 11 626 502 € -19,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 709 702 € 11,0 %
 
Neobežný majetok 16 334 428 € 16,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 867 061 € 23,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 150 593 € 0,1 %
Dlhodobý finančný majetok 4 316 774 € 0,0 %
 
Obežný majetok 13 317 624 € 5,2 %
Zásoby 6 254 349 € 41,2 %
Dlhodobé pohľadávky 58 907 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 373 264 € 32,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 631 104 € -81,6 %
 
Časové rozlíšenie 57 650 € -4,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 709 702 € 11,0 %
 
Vlastné imanie
26 317 222 € 7,3 %
Základné imanie 205 802 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 102 901 € 40,1 %
HV minulých rokov 18 237 553 € 30,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 770 966 € -24,1 %
 
Záväzky 3 392 480 € 50,5 %
Dlhodobé záväzky 26 561 € -55,4 %
Krátkodobé záväzky 2 652 747 € 43,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 713 172 € 103,9 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?