ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • ANDRITZ FEED & BIOFUEL s.r.o.
  • Andritz Sprout s.r.o.
  • Sprout Matador s.r.o.
  • CHEMES MACHINERY s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Chemlonská 1
06601 Humenné
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/16282/P
Od 1.6.2005, posledná zmena 13.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Harčár
IČO:
36506184
DIČ:
2022009154

IČ DPH:

SK2022009154
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2005
SK NACE (RÚZ):
25610 Opracovanie a povrchová úprava kovov
Základné imanie:
13 298 746 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ANDRITZ AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 07.07.2023 ako riadna.

Firma ANDRITZ Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 66 106 803 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,04%. Dosiahnutý zisk po zdanení 312 824 EUR poklesol medziročne o 359 447 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,4% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 9 114 975 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,55%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,83%.

Absolútne ukazovatele

74 782 739 €

20,4 %

15 432 959 €

16,4 %

49 566 468 €

-6,0 %

23 996 504 €

113,2 %

26 773 791 €

%

Relatívne ukazovatele

23.35 %

-1,3 %

1.24

-0,0

0.63 %

-0,6 %

51.59 %

-27,1 %

1.34

0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 66 106 803 € 23,0 %
Zmena stavu zásob -1 990 162 € -227,8 %
Aktivácia 9 114 975 € 56,3 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 47 840 415 € 23,5 %
Služby 9 942 602 € 11,8 %
Pridaná hodnota 15 432 959 € 16,4 %
Osobné náklady 12 467 603 € 19,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 507 215 € 10,7 %
Opravné položky 15 973 € -93,2 %
Ostatné výnosy 718 382 € 32,0 %
Iné prevádzkové náklady 873 429 € 50,1 %
Zisk z predaja majetku 3 466 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 306 227 € -10,4 %
HV z finančnej činnosti -644 618 € -15,5 %
z toho Nákladové úroky 620 288 € 30,0 %
HV pred zdanením 661 609 € -26,4 %
Daň 348 785 € 53,5 %
HV po zdanení 312 824 € -53,5 %
EBITDA 2 809 976 € -0,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 566 468 € -6,0 %
 
Neobežný majetok 8 897 903 € -5,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 820 596 € -5,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 77 307 € -8,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 40 562 167 € -6,2 %
Zásoby 22 363 040 € -3,2 %
Dlhodobé pohľadávky 1 037 561 € -25,2 %
Krátkodobé pohľadávky 14 918 045 € -16,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 243 521 € 141,4 %
 
Časové rozlíšenie 106 398 € 25,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 566 468 € -6,0 %
 
Vlastné imanie
23 996 504 € 113,2 %
Základné imanie 13 298 746 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 21 930 093 € 132,6 %
HV minulých rokov -11 545 159 € 5,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 312 824 € -53,5 %
 
Záväzky 25 549 920 € -38,4 %
Dlhodobé záväzky 10 147 599 € %

Krátkodobé záväzky 12 837 169 € -67,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 565 152 € 24,0 %
 
Časové rozlíšenie 20 044 € -10,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?