ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • ANDRITZ FEED & BIOFUEL s.r.o.
  • Andritz Sprout s.r.o.
  • Sprout Matador s.r.o.
  • CHEMES MACHINERY s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Chemlonská 1
06601 Humenné
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/16282/P
Od 1.6.2005, posledná zmena 13.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Harčár
IČO:
36506184
DIČ:
2022009154

IČ DPH:

SK2022009154
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2005
SK NACE (RÚZ):
25610 Opracovanie a povrchová úprava kovov
Základné imanie:
13 298 746 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ANDRITZ AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma ANDRITZ Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 67 975 267 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení 942 428 EUR vzrástol medziročne o 629 604 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,04% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 9 598 637 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,55%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,07%.

Absolútne ukazovatele

77 212 521 €

3,2 %

17 654 986 €

14,4 %

65 387 719 €

31,9 %

24 858 932 €

3,6 %

26 126 051 €

-2,4 %

Relatívne ukazovatele

25.97 %

2,6 %

1.22

-0,0

1.44 %

0,8 %

61.98 %

10,4 %

1.40

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 67 975 267 € 2,8 %
Zmena stavu zásob -1 132 835 € 43,1 %
Aktivácia 9 598 637 € 5,3 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 46 622 393 € -2,5 %
Služby 12 045 992 € 21,2 %
Pridaná hodnota 17 654 986 € 14,4 %
Osobné náklady 14 471 536 € 16,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 393 694 € -7,5 %
Opravné položky 19 573 € 22,5 %
Ostatné výnosy 769 954 € 7,2 %
Iné prevádzkové náklady 550 764 € -36,9 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 107 071 € 61,3 %
HV z finančnej činnosti -653 410 € -1,4 %
z toho Nákladové úroky 621 589 € 0,2 %
HV pred zdanením 1 453 661 € 119,7 %
Daň 511 233 € 46,6 %
HV po zdanení 942 428 € 201,3 %
EBITDA 3 402 640 € 21,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
65 387 719 € 31,9 %
 
Neobežný majetok 25 790 977 € 189,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 745 521 € 191,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 45 456 € -41,2 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 39 512 051 € -2,6 %
Zásoby 21 151 957 € -5,4 %
Dlhodobé pohľadávky 964 441 € -7,0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 868 790 € 6,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 526 863 € -31,9 %
 
Časové rozlíšenie 84 691 € -20,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 65 387 719 € 31,9 %
 
Vlastné imanie
24 858 932 € 3,6 %
Základné imanie 13 298 746 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 21 930 093 € 0,0 %
HV minulých rokov -11 312 335 € 2,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 942 428 € 201,3 %
 
Záväzky 40 511 001 € 58,6 %
Dlhodobé záväzky 25 247 916 € 148,8 %
Krátkodobé záväzky 12 488 464 € -2,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 774 621 € 8,2 %
 
Časové rozlíšenie 17 786 € -11,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?