Nemocnica Poprad, a.s.

Aktualizované 28.2.2024
Partner verejného sektora Subjekt verejnej správy

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nemocnica Poprad, a.s.
Sídlo:
Banícka 803/28
05845 Poprad
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10322/P
Od 20.2.2006, posledná zmena 23.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Hudáč
  • JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M
  • JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
IČO:
36513458
DIČ:
2022127657

IČ DPH:

SK2022127657
Podľa §4, registrovaný od 20.2.2006
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
22 483 007 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 17.04.2023 ako riadna.

Firma Nemocnica Poprad, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 569 856 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 51 736 EUR poklesol medziročne o 269 210 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,88% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 180 815 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,72%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,95%.

Absolútne ukazovatele

61 772 357 €

9,8 %

35 799 582 €

7,5 %

55 792 772 €

5,2 %

29 334 468 €

0,2 %

-6 828 454 €

-173,0 %

Relatívne ukazovatele

64.42 %

-0,3 %

0.93

-0,0

0.09 %

-0,5 %

47.42 %

2,6 %

0.63

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 752 395 € 10,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 51 817 461 € 7,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 180 815 € %

Náklady na predaj tovaru 3 265 347 € 10,6 %
Náklady na materiál, energie 12 949 999 € 8,7 %
Služby 3 733 500 € 14,2 %
Pridaná hodnota 35 799 582 € 7,5 %
Osobné náklady 38 461 015 € 9,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 321 447 € 6,2 %
Opravné položky -3 238 € -130,9 %
Ostatné výnosy 5 955 878 € 25,5 %
Iné prevádzkové náklady 727 371 € 34,6 %
Zisk z predaja majetku 20 823 € 8,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 271 931 € -26,4 %
HV z finančnej činnosti -13 847 € 4,8 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 258 084 € -27,3 %
Daň 206 348 € %

HV po zdanení 51 736 € -83,9 %
EBITDA 2 567 074 € 1,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
55 792 772 € 5,2 %
 
Neobežný majetok 38 829 703 € 10,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 38 778 529 € 10,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 51 174 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 831 055 € -5,5 %
Zásoby 1 914 512 € -11,9 %
Dlhodobé pohľadávky 6 348 € 289,7 %
Krátkodobé pohľadávky 8 472 926 € 8,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 437 269 € -17,4 %
 
Časové rozlíšenie 132 014 € 146,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 55 792 772 € 5,2 %
 
Vlastné imanie
29 334 468 € 0,2 %
Základné imanie 22 483 007 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 466 203 € 0,9 %
HV minulých rokov 3 333 522 € 9,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 51 736 € -83,9 %
 
Záväzky 11 045 975 € 0,1 %
Dlhodobé záväzky 993 231 € 24,2 %
Krátkodobé záväzky 8 372 846 € 9,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 679 898 € -35,1 %
 
Časové rozlíšenie 15 412 329 € 21,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?