KE Prešov Elektrik, s.r.o.

Historický názov:
  • Konfektion E - SK, s.r.o.
  • Konfektion E - Sk, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KE Prešov Elektrik, s.r.o.
Sídlo:
Jilemnického 5
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/17059/P
Od 15.2.2006, posledná zmena 19.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Armin Friedrich Dollinger
  • Ing. Štefan Jaroščák
  • Josef Günther Spielbauer
IČO:
36513555
DIČ:
2022131837

IČ DPH:

SK2022131837
Podľa §4, registrovaný od 24.2.2006
SK NACE (RÚZ):
29310 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KE Elektronik GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma KE Prešov Elektrik, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 126 241 317 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 174 893 EUR vzrástol medziročne o 403 788 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,7% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,6%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,09%.

Absolútne ukazovatele

143 327 754 €

3,8 %

18 315 131 €

2,1 %

46 917 870 €

2,6 %

29 245 701 €

38,8 %

24 377 906 €

52,6 %

Relatívne ukazovatele

14.51 %

-0,7 %

2.50

-0,1

17.42 %

0,4 %

37.67 %

-16,2 %

1.93

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 540 000 € 54,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 125 701 317 € 6,8 %
Zmena stavu zásob 1 276 856 € -12,9 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 540 000 € 54,3 %
Náklady na materiál, energie 89 662 095 € 10,3 %
Služby 18 994 006 € -4,6 %
Pridaná hodnota 18 315 131 € 2,1 %
Osobné náklady 7 317 449 € 5,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 248 415 € -10,7 %
Opravné položky 68 541 € 248,3 %
Ostatné výnosy 118 375 € -17,9 %
Iné prevádzkové náklady 184 978 € 68,0 %
Zisk z predaja majetku 793 972 € 134,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 415 036 € 4,4 %
HV z finančnej činnosti -16 064 € 82,2 %
z toho Nákladové úroky 893 € -98,8 %
HV pred zdanením 10 398 972 € 5,2 %
Daň 2 224 079 € 5,0 %
HV po zdanení 8 174 893 € 5,2 %
EBITDA 10 869 479 € -1,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
46 917 870 € 2,6 %
 
Neobežný majetok 5 220 715 € -5,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 203 711 € -5,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 17 004 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 41 687 661 € 3,8 %
Zásoby 8 503 907 € 14,6 %
Dlhodobé pohľadávky 222 475 € 18,1 %
Krátkodobé pohľadávky 32 939 906 € 1,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 21 373 € -8,5 %
 
Časové rozlíšenie 9 494 € -1,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 46 917 870 € 2,6 %
 
Vlastné imanie
29 245 701 € 38,8 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 656 € 0,0 %
HV minulých rokov 21 061 512 € 58,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 174 893 € 5,2 %
 
Záväzky 17 672 169 € -28,3 %
Dlhodobé záväzky 79 912 € 3,8 %
Krátkodobé záväzky 17 096 774 € -28,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 495 483 € -8,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?