STIGA Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • GGP Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STIGA Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 4686/1
05951 Poprad - Matejovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/17124/P
Od 3.3.2006, posledná zmena 7.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Gianluca Comelato
  • Ing. Peter Hirka
  • Roberto Lucernoni
  • Sean Robinson
IČO:
36514179
DIČ:
2022140032

IČ DPH:

SK2022140032
Podľa §4, registrovaný od 14.3.2006
SK NACE (RÚZ):
28300 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Základné imanie:
2 066 388 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • STIGA S.p.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 10.06.2024 ako riadna.

Firma STIGA Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 68 621 721 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 44,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 222 035 EUR poklesol medziročne o 419 002 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,41% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 45,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 50,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 11,47%.

Absolútne ukazovatele

75 825 076 €

-44,7 %

10 118 206 €

8,2 %

41 120 560 €

-30,5 %

5 456 187 €

-7,1 %

8 480 369 €

18,1 %

Relatívne ukazovatele

14.74 %

7,2 %

1.90

0,3

0.54 %

-0,5 %

86.73 %

-3,3 %

0.50

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 824 806 € 22,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 67 796 915 € -45,2 %
Zmena stavu zásob 334 823 € 106,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 713 744 € 26,2 %
Náklady na materiál, energie 49 814 394 € -45,7 %
Služby 7 752 329 € -50,2 %
Pridaná hodnota 10 118 206 € 8,2 %
Osobné náklady 5 337 233 € -11,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 433 425 € -17,0 %
Opravné položky 604 441 € -67,8 %
Ostatné výnosy 38 653 € 100,6 %
Iné prevádzkové náklady 223 610 € -61,5 %
Zisk z predaja majetku 353 867 € -39,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 469 888 € %

HV z finančnej činnosti -1 968 346 € %
z toho Nákladové úroky 1 623 901 € -23,0 %
HV pred zdanením 501 542 € -56,9 %
Daň 279 507 € -46,6 %
HV po zdanení 222 035 € -65,4 %
EBITDA 4 549 446 € 64,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 120 560 € -30,5 %
 
Neobežný majetok 13 578 956 € -12,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 572 073 € -12,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 563 € -14,8 %
Dlhodobý finančný majetok 3 320 € 0,0 %
 
Obežný majetok 27 531 359 € -37,0 %
Zásoby 17 957 521 € -29,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 600 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 9 469 718 € -47,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 102 520 € -74,2 %
 
Časové rozlíšenie 10 245 € -32,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 120 560 € -30,5 %
 
Vlastné imanie
5 456 187 € -7,1 %
Základné imanie 2 066 388 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 256 845 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 910 919 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 222 035 € -65,4 %
 
Záväzky 35 664 373 € -33,1 %
Dlhodobé záväzky 16 384 314 € 0,1 %
Krátkodobé záväzky 19 059 635 € -47,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 220 424 € -45,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?