STIGA Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • GGP Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STIGA Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 4686/1
05951 Poprad - Matejovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/17124/P
Od 3.3.2006, posledná zmena 7.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Gianluca Comelato
  • Ing. Peter Hirka
  • Roberto Lucernoni
  • Sean Robinson
IČO:
36514179
DIČ:
2022140032

IČ DPH:

SK2022140032
Podľa §4, registrovaný od 14.3.2006
SK NACE (RÚZ):
28300 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Základné imanie:
2 066 388 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • STIGA S.p.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.06.2023 ako riadna.

Firma STIGA Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 124 420 187 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 641 037 EUR poklesol medziročne o 774 014 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,25% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 6,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,5%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,28%.

Absolútne ukazovatele

137 111 284 €

-4,8 %

9 349 496 €

-29,7 %

59 189 342 €

-23,1 %

5 875 189 €

12,2 %

7 177 841 €

44,2 %

Relatívne ukazovatele

7.51 %

-3,1 %

1.55

-0,9

1.08 %

-0,8 %

90.07 %

-3,1 %

0.50

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 675 929 € -53,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 123 744 258 € 0,3 %
Zmena stavu zásob -5 398 040 € -267,4 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 565 786 € -56,9 %
Náklady na materiál, energie 91 666 361 € -6,8 %
Služby 15 562 725 € 2,5 %
Pridaná hodnota 9 349 496 € -29,7 %
Osobné náklady 6 028 694 € 10,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 931 573 € -3,5 %
Opravné položky 1 877 779 € %

Ostatné výnosy 19 264 € -98,3 %
Iné prevádzkové náklady 581 288 € -51,8 %
Zisk z predaja majetku 584 298 € 213,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 411 503 € -90,2 %
HV z finančnej činnosti 753 341 € 147,5 %
z toho Nákladové úroky 2 107 650 € 41,7 %
HV pred zdanením 1 164 844 € -55,1 %
Daň 523 807 € -55,6 %
HV po zdanení 641 037 € -54,7 %
EBITDA 2 758 778 € -64,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
59 189 342 € -23,1 %
 
Neobežný majetok 15 474 341 € -14,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 466 840 € -14,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 181 € -29,9 %
Dlhodobý finančný majetok 3 320 € 0,0 %
 
Obežný majetok 43 699 880 € -25,8 %
Zásoby 25 431 884 € -36,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 600 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 17 869 416 € 1,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 396 980 € -64,7 %
 
Časové rozlíšenie 15 121 € -39,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 59 189 342 € -23,1 %
 
Vlastné imanie
5 875 189 € 12,2 %
Základné imanie 2 066 388 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 256 845 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 910 919 € 94,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 641 037 € -54,7 %
 
Záväzky 53 314 153 € -25,7 %
Dlhodobé záväzky 16 372 158 € -1,9 %
Krátkodobé záväzky 36 535 560 € -32,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 406 435 € -64,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?