Loading

FENESTRA Sk, spol. s r.o.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FENESTRA Sk, spol. s r.o.
Sídlo:
Priemyselná 17
95301 Zlaté Moravce
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/10369/N
Od 7.7.1997, posledná zmena 30.11.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Erik Koller
  • Ing. Milan Lupták
  • Ing. Štefan Laktiš
IČO:
36521451
DIČ:
2020145963

IČ DPH:

SK2020145963
Podľa §4, registrovaný od 3.11.1997
SK NACE (RÚZ):
22230 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Základné imanie:
278 832 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • GRAPP s.r.o. (75,0%)
  • Ing. Štefan Laktiš (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.05.2023 ako riadna.

Firma FENESTRA Sk, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 588 527 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 51,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 111 385 EUR vzrástol medziročne o 67 492 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 100,7% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 38,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 116,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,99%.

Absolútne ukazovatele

29 382 523 €

51,8 %

4 635 236 €

35,1 %

14 046 191 €

-7,9 %

5 070 319 €

2,2 %

2 072 680 €

5,5 %

Relatívne ukazovatele

15.67 %

-1,9 %

1.22

0,2

0.79 %

0,5 %

63.90 %

-3,6 %

0.98

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 588 527 € 51,8 %
Zmena stavu zásob -350 553 € 44,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 15 453 903 € 38,0 %
Služby 9 148 835 € 116,0 %
Pridaná hodnota 4 635 236 € 35,1 %
Osobné náklady 3 812 983 € 18,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 471 365 € 87,7 %
Opravné položky 143 421 € 35,7 %
Ostatné výnosy 127 247 € -67,6 %
Iné prevádzkové náklady 71 671 € -53,1 %
Zisk z predaja majetku 13 142 € -63,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 276 185 € 130,7 %
HV z finančnej činnosti -116 406 € -135,0 %
z toho Nákladové úroky 82 978 € -2,9 %
HV pred zdanením 159 779 € 127,7 %
Daň 48 394 € 84,1 %
HV po zdanení 111 385 € 153,8 %
EBITDA 734 408 € 119,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 046 191 € -7,9 %
 
Neobežný majetok 5 318 571 € 4,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 790 886 € 3,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 238 € -8,7 %
Dlhodobý finančný majetok 521 447 € 13,7 %
 
Obežný majetok 8 381 234 € -13,8 %
Zásoby 2 189 432 € -25,1 %
Dlhodobé pohľadávky 996 399 € 9,3 %
Krátkodobé pohľadávky 4 677 336 € 4,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 518 067 € -62,8 %
 
Časové rozlíšenie 346 386 € -17,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 046 191 € -7,9 %
 
Vlastné imanie
5 070 319 € 2,2 %
Základné imanie 278 832 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 906 979 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 773 123 € 1,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 111 385 € 153,8 %
 
Záväzky 8 975 872 € -12,7 %
Dlhodobé záväzky 2 516 442 € 20,1 %
Krátkodobé záväzky 5 518 141 € -22,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 613 144 € -17,6 %
Bankové úvery krátkodobé 140 400 € -6,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 187 745 € 1,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?