REAL - K, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
REAL - K, s.r.o.
Sídlo:
Novozámocká cesta 3946
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/10415/N
Od 22.7.1997, posledná zmena 14.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ladislav Mészáros
IČO:
36521931
DIČ:
2020158470

IČ DPH:

SK2020158470
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1997
SK NACE (RÚZ):
47300 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
2 361 652 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Viera Mészárosová (31,06%)
  • Ing. Ladislav Mészáros (26,4%)
  • Ladislav Mészáros (20,94%)
  • Ing. Milan Sebenský (13,6%)
  • Monika Vansová (8,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma REAL - K, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 100 482 221 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 63,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 360 452 EUR poklesol medziročne o 153 944 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,39% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 99 308 537 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 205 652 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 109,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 53,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,9%.

Absolútne ukazovatele

100 931 927 €

62,8 %

7 164 270 €

15,1 %

25 039 496 €

5,8 %

14 044 940 €

6,4 %

-1 212 452 €

-25,1 %

Relatívne ukazovatele

7.13 %

-3,0 %

2.01

-0,2

5.43 %

-1,0 %

43.91 %

-0,3 %

0.57

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 99 308 537 € 64,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 173 684 € 27,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 13 310 € 84,8 %
Náklady na predaj tovaru 91 102 885 € 69,0 %
Náklady na materiál, energie 924 693 € 109,3 %
Služby 1 303 683 € 53,5 %
Pridaná hodnota 7 164 270 € 15,1 %
Osobné náklady 3 565 562 € 23,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 715 402 € 14,4 %
Opravné položky 5 445 € 155,3 %
Ostatné výnosy 330 535 € 15,2 %
Iné prevádzkové náklady 382 906 € 35,1 %
Zisk z predaja majetku 19 590 € -87,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 845 080 € -8,3 %
HV z finančnej činnosti -103 914 € -36,3 %
z toho Nákladové úroky 62 674 € 39,0 %
HV pred zdanením 1 741 166 € -10,1 %
Daň 380 714 € -9,8 %
HV po zdanení 1 360 452 € -10,2 %
EBITDA 3 540 892 € 5,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 039 496 € 5,8 %
 
Neobežný majetok 17 360 839 € 5,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 302 570 € 6,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 51 534 € 40,9 %
Dlhodobý finančný majetok 6 735 € -91,1 %
 
Obežný majetok 7 564 359 € 6,7 %
Zásoby 2 638 267 € 23,7 %
Dlhodobé pohľadávky 11 079 € 4,2 %
Krátkodobé pohľadávky 3 816 684 € 86,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 098 329 € -62,1 %
 
Časové rozlíšenie 114 298 € -16,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 039 496 € 5,8 %
 
Vlastné imanie
14 044 940 € 6,4 %
Základné imanie 2 361 652 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 534 103 € -14,6 %
HV minulých rokov 9 788 733 € 12,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 360 452 € -10,2 %
 
Záväzky 10 993 826 € 5,1 %
Dlhodobé záväzky 23 693 € 19,4 %
Krátkodobé záväzky 7 715 722 € 34,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 036 198 € -8,1 %
Bankové úvery krátkodobé 1 163 578 € -52,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 54 635 € 29,1 %
 
Časové rozlíšenie 730 € 176,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?