Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.

Historický názov:
 • SDC, spol. s r.o.
 • Beer-trade, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.
Sídlo:
Novozámocká 2
94701 Hurbanovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/10615/N
Od 31.10.1997, posledná zmena 1.7.2023
Štatutárny orgán:
 • Luis Manuel Ramos Prata dos Santos
 • Miroslav Horecký
 • Martin Pozsgay
 • Mgr. Andrea Kožuchová
 • Gijs Gerardus Henricus van der Loo
IČO:
36523968
DIČ:
2020161616

IČ DPH:

SK7020000163
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
46340 Veľkoobchod s nápojmi
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Heineken Slovensko, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 148 294 190 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 159 006 EUR poklesol medziročne o 438 488 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,81% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 148 055 092 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 19 480 110 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 67,28%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,86%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,51%.

Absolútne ukazovatele

148 338 798 €

6,6 %

4 547 332 €

-3,5 %

32 973 829 €

59,3 %

3 168 732 €

53,1 %

12 774 028 €

170,3 %

Relatívne ukazovatele

3.07 %

-0,3 %

1.82

-0,2

3.51 %

-4,2 %

90.39 %

0,4 %

1.26

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 148 055 092 € 6,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 239 098 € 47,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 128 574 982 € 7,3 %
Náklady na materiál, energie 484 354 € 67,3 %
Služby 14 657 497 € 5,9 %
Pridaná hodnota 4 547 332 € -3,5 %
Osobné náklady 2 499 085 € 5,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 146 116 € -25,7 %
Opravné položky 36 246 € 120,9 %
Ostatné výnosy 44 608 € -89,5 %
Iné prevádzkové náklady 181 487 € -57,9 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 759 031 € -24,7 %
HV z finančnej činnosti -245 643 € -20,1 %
z toho Nákladové úroky 216 723 € 35,0 %
HV pred zdanením 1 513 388 € -29,0 %
Daň 354 382 € -33,7 %
HV po zdanení 1 159 006 € -27,4 %
EBITDA 1 905 147 € -18,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 973 829 € 59,3 %
 
Neobežný majetok 532 794 € -7,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 532 794 € -7,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 32 402 736 € 61,3 %
Zásoby 7 747 461 € 56,9 %
Dlhodobé pohľadávky 120 342 € -26,6 %
Krátkodobé pohľadávky 19 991 906 € 42,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 543 027 € %

 
Časové rozlíšenie 38 299 € -13,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 973 829 € 59,3 %
 
Vlastné imanie
3 168 732 € 53,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 465 591 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 537 496 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 1 159 006 € -27,4 %
 
Záväzky 29 805 097 € 59,9 %
Dlhodobé záväzky 10 057 258 € 234,3 %
Krátkodobé záväzky 19 543 782 € 28,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 883 € 51,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 201 174 € -48,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?