Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Historický názov:
  • Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
  • AssiDomän Obaly Štúrovo, a.s.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
Sídlo:
Továrenská 1
94303 Štúrovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10100/N
Od 1.4.1999, posledná zmena 1.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jan Pražák
  • Mgr. Marek Polák
  • Zdeněk Suchitra
IČO:
36531359
DIČ:
2020142509

IČ DPH:

SK2020142509
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1999
SK NACE (RÚZ):
17210 Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky
Základné imanie:
9 626 260 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 284 902 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 5 470 327 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 26,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,23%.

Absolútne ukazovatele

87 345 720 €

2,8 %

17 148 183 €

162,5 %

37 703 465 €

0,8 %

22 479 629 €

32,2 %

-480 327 €

91,9 %

Relatívne ukazovatele

27.98 %

17,1 %

2.37

1,4

14.51 %

16,7 %

40.38 %

-14,1 %

0.77

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 577 357 € -13,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 57 707 545 € 3,4 %
Zmena stavu zásob -457 930 € -186,6 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 3 267 129 € -7,2 %
Náklady na materiál, energie 30 083 899 € -26,5 %
Služby 10 279 908 € 8,3 %
Pridaná hodnota 17 148 183 € 162,5 %
Osobné náklady 7 246 134 € 12,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 178 879 € 11,8 %
Opravné položky 55 667 € %

Ostatné výnosy 23 887 592 € 14,4 %
Iné prevádzkové náklady 24 085 698 € 14,3 %
Zisk z predaja majetku 565 939 € -64,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 083 189 € %

HV z finančnej činnosti -934 374 € -89,2 %
z toho Nákladové úroky 410 077 € 126,5 %
HV pred zdanením 7 148 815 € %

Daň 1 678 488 € %

HV po zdanení 5 470 327 € %

EBITDA 9 696 129 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
37 703 465 € 0,8 %
 
Neobežný majetok 26 311 061 € 5,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 26 242 366 € 5,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 68 695 € -14,1 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 11 261 172 € -8,0 %
Zásoby 2 239 480 € -23,2 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 9 021 576 € -3,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 116 € 19,6 %
 
Časové rozlíšenie 131 232 € 19,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 703 465 € 0,8 %
 
Vlastné imanie
22 479 629 € 32,2 %
Základné imanie 9 626 260 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 924 862 € -0,1 %
HV minulých rokov 5 458 180 € -13,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 470 327 € %

 
Záväzky 15 223 836 € -25,3 %
Dlhodobé záväzky 1 572 237 € 68,4 %
Krátkodobé záväzky 11 872 625 € -35,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 106 € 14,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 778 868 € 56,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?