Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Historický názov:
  • Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
  • AssiDomän Obaly Štúrovo, a.s.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
Sídlo:
Továrenská 1
94303 Štúrovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10100/N
Od 1.4.1999, posledná zmena 10.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jan Pražák
  • Mgr. Marek Polák
  • Zdeněk Suchitra
IČO:
36531359
DIČ:
2020142509

IČ DPH:

SK2020142509
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1999
SK NACE (RÚZ):
17220 Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky
Základné imanie:
9 626 260 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 59 926 026 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,56%. Dosiahnutá strata 830 524 EUR sa prehĺbila medziročne o 79 926 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,73%.

Absolútne ukazovatele

84 938 397 €

32,4 %

6 531 661 €

27,0 %

37 389 161 €

14,4 %

17 010 358 €

-4,6 %

-5 957 863 €

%

Relatívne ukazovatele

10.90 %

-0,5 %

1.01

0,1

-2.22 %

0,1 %

54.50 %

9,1 %

0.52

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 125 113 € 46,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 55 800 913 € 31,6 %
Zmena stavu zásob 528 707 € 82,2 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 3 521 094 € 49,4 %
Náklady na materiál, energie 40 927 647 € 36,5 %
Služby 9 490 566 € 19,0 %
Pridaná hodnota 6 531 661 € 27,0 %
Osobné náklady 6 456 337 € 10,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 948 262 € 26,2 %
Opravné položky -3 713 € -112,6 %
Ostatné výnosy 20 879 749 € 39,0 %
Iné prevádzkové náklady 21 067 946 € 38,9 %
Zisk z predaja majetku 1 570 648 € -4,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti -503 011 € 31,2 %
HV z finančnej činnosti -493 980 € -167,4 %
z toho Nákladové úroky 181 067 € %

HV pred zdanením -996 991 € -8,8 %
Daň -166 466 € -0,7 %
HV po zdanení -830 524 € -10,6 %
EBITDA -141 632 € 83,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 389 161 € 14,4 %
 
Neobežný majetok 25 039 651 € 18,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 24 959 684 € 18,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 79 967 € -18,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 12 239 697 € 7,7 %
Zásoby 2 915 530 € 22,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 9 324 070 € 3,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 97 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie 109 813 € 5,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 389 161 € 14,4 %
 
Vlastné imanie
17 010 358 € -4,6 %
Základné imanie 9 626 260 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 925 918 € 0,1 %
HV minulých rokov 6 288 704 € -10,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -830 524 € -10,6 %
 
Záväzky 20 378 464 € 37,3 %
Dlhodobé záväzky 933 586 € -15,6 %
Krátkodobé záväzky 18 306 941 € 46,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 93 € -2,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 137 844 € -6,9 %
 
Časové rozlíšenie 339 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?