EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.

Historický názov:
  • DYNA, s.r.o.
  • ATAS, s.r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.
Sídlo:
Alekšince 231
95122 Alekšince
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/11945/N
Od 22.5.2000, posledná zmena 23.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Wachal
IČO:
36536474
DIČ:
2020152574

IČ DPH:

SK2020152574
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2000
SK NACE (RÚZ):
45310 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Juraj Wachal (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 243 753 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 29,59%. Dosiahnutý zisk po zdanení 335 804 EUR vzrástol medziročne o 229 583 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,71% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 984 425 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 335 350 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 63,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 32,26%.

Absolútne ukazovatele

28 349 661 €

29,7 %

1 752 359 €

45,9 %

10 743 803 €

212,3 %

1 283 897 €

35,5 %

642 270 €

58,6 %

Relatívne ukazovatele

6.20 %

0,7 %

1.61

0,2

3.13 %

0,0 %

88.05 %

15,6 %

0.63

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 984 425 € 30,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb259 328 € -0,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru23 649 075 € 30,3 %
Náklady na materiál, energie579 691 € 63,8 %
Služby2 262 628 € 8,5 %
Pridaná hodnota1 752 359 € 45,9 %
Osobné náklady1 089 676 € 32,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku339 185 € 62,7 %
Opravné položky8 839 € 24,2 %
Ostatné výnosy83 884 € 32,0 %
Iné prevádzkové náklady64 740 € 9,7 %
Zisk z predaja majetku208 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti334 011 € 100,7 %
HV z finančnej činnosti-98 572 € -210,2 %
z toho Nákladové úroky72 608 € %

HV pred zdanením235 439 € 74,8 %
Daň-100 365 € %
HV po zdanení335 804 € 216,1 %
EBITDA672 988 € 79,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 743 803 € 212,3 %
 
Neobežný majetok5 337 661 € %

Dlhodobý hmotný majetok5 337 661 € %

Dlhodobý nehmotný majetok0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok5 225 412 € 96,0 %
Zásoby2 321 790 € 81,7 %
Dlhodobé pohľadávky199 871 € 230,5 %
Krátkodobé pohľadávky2 605 430 € 113,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty98 321 € -8,2 %
 
Časové rozlíšenie180 730 € 43,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky10 743 803 € 212,3 %
 
Vlastné imanie
1 283 897 € 35,5 %
Základné imanie500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania10 062 € 111,8 %
HV minulých rokov438 031 € 30,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení335 804 € 216,1 %
 
Záväzky9 445 712 € 278,9 %
Dlhodobé záväzky120 231 € -10,7 %
Krátkodobé záväzky3 225 645 € 77,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé4 741 134 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé1 324 162 € 162,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé34 540 € 6,2 %
 
Časové rozlíšenie14 194 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?