ŠPED-TRANS Levice, a.s.

Historický názov:
  • ŠPED-TRANS LEVICE, a.s.
Aktualizované 27.2.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ŠPED-TRANS Levice, a.s.
Sídlo:
Ku Bratke 5
93405 Levice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10137/N
Od 25.5.2000, posledná zmena 21.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Martin Máčaj
  • Mgr. Peter Ďurian
  • Alena Benedová
IČO:
36536580
DIČ:
2020157018

IČ DPH:

SK2020157018
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2001
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
28 082 124 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.06.2023 ako riadna.

Firma ŠPED-TRANS Levice, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 69 555 087 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 880 784 EUR poklesol medziročne o 251 627 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,43% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 38,5%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,31%.

Absolútne ukazovatele

70 523 793 €

-1,1 %

4 668 969 €

-3,0 %

55 385 248 €

-6,5 %

48 259 811 €

0,8 %

35 992 206 €

2,9 %

Relatívne ukazovatele

6.71 %

-0,1 %

1.61

-0,5

1.59 %

-0,3 %

12.87 %

-6,3 %

6.29

2,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 137 700 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 69 417 387 € -1,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 126 599 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 200 777 € 38,5 %
Služby 64 558 742 € -1,9 %
Pridaná hodnota 4 668 969 € -3,0 %
Osobné náklady 2 892 444 € 27,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 035 908 € -3,2 %
Opravné položky 187 321 € %

Ostatné výnosy 73 819 € -11,9 %
Iné prevádzkové náklady 337 837 € -34,8 %
Zisk z predaja majetku 69 000 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 358 278 € -65,2 %
HV z finančnej činnosti 794 743 € 91,5 %
z toho Nákladové úroky 15 641 € -61,2 %
HV pred zdanením 1 153 021 € -20,2 %
Daň 272 237 € -12,9 %
HV po zdanení 880 784 € -22,2 %
EBITDA 1 325 186 € -36,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
55 385 248 € -6,5 %
 
Neobežný majetok 6 108 791 € -12,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 103 774 € -12,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 017 € -37,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 48 712 145 € -6,2 %
Zásoby 655 744 € -1,1 %
Dlhodobé pohľadávky 6 600 585 € 4,0 %
Krátkodobé pohľadávky 37 321 739 € -1,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 134 077 € -42,3 %
 
Časové rozlíšenie 564 312 € 76,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 55 385 248 € -6,5 %
 
Vlastné imanie
48 259 811 € 0,8 %
Základné imanie 28 082 124 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 242 347 € 10,0 %
HV minulých rokov 18 054 556 € 3,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 880 784 € -22,2 %
 
Záväzky 7 124 782 € -37,3 %
Dlhodobé záväzky 164 328 € -44,7 %
Krátkodobé záväzky 6 683 011 € -38,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 277 443 € 107,0 %
 
Časové rozlíšenie 655 € 25,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?