MILKPOL Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MILKPOL Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Piaristická 2
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/12579/N
Od 24.5.2001, posledná zmena 18.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Kamil Kanás
IČO:
36541851
DIČ:
2020153190

IČ DPH:

SK2020153190
Podľa §4, registrovaný od 15.6.2001
SK NACE (RÚZ):
46330 Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajcami a jedlým olejom a tukom
Základné imanie:
39 833 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Milkpol spol. s r.o. (85,0%)
  • Ing. Kamil Kanás (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.03.2023 ako riadna.

Firma MILKPOL Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 226 449 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 81,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 234 521 EUR vzrástol medziročne o 137 133 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,79% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 28 226 449 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 937 841 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 37,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 117,02%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,38%.

Absolútne ukazovatele

28 287 118 €

82,2 %

807 535 €

41,4 %

5 754 800 €

43,0 %

523 675 €

48,2 %

467 559 €

43,2 %

Relatívne ukazovatele

2.86 %

-0,8 %

1.89

0,5

4.08 %

1,7 %

90.90 %

-0,3 %

0.92

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 28 226 449 € 81,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 288 608 € 83,5 %
Náklady na materiál, energie 13 833 € -37,9 %
Služby 116 473 € 117,0 %
Pridaná hodnota 807 535 € 41,4 %
Osobné náklady 427 534 € 5,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 9 870 € 24,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 8 385 € %

Iné prevádzkové náklady 65 769 € 176,2 %
Zisk z predaja majetku 10 833 € 72,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 323 580 € 129,3 %
HV z finančnej činnosti -25 231 € -36,6 %
z toho Nákladové úroky 40 315 € 192,5 %
HV pred zdanením 298 349 € 143,3 %
Daň 63 828 € 152,8 %
HV po zdanení 234 521 € 140,8 %
EBITDA 322 617 € 126,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 754 800 € 43,0 %
 
Neobežný majetok 56 891 € 109,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 56 891 € 109,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 695 383 € 42,5 %
Zásoby 897 650 € 4,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 619 932 € 79,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 177 801 € -68,4 %
 
Časové rozlíšenie 2 526 € 66,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 754 800 € 43,0 %
 
Vlastné imanie
523 675 € 48,2 %
Základné imanie 39 833 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 44 596 € %

HV minulých rokov 204 725 € -1,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 234 521 € 140,8 %
 
Záväzky 5 231 125 € 42,4 %
Dlhodobé záväzky 775 € 153,3 %
Krátkodobé záväzky 2 585 525 € 2,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 644 825 € 132,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?