MILKPOL Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MILKPOL Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Piaristická 2
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/12579/N
Od 24.5.2001, posledná zmena 19.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Kamil Kanás
IČO:
36541851
DIČ:
2020153190

IČ DPH:

SK2020153190
Podľa §4, registrovaný od 15.6.2001
SK NACE (RÚZ):
46330 Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajcami a jedlým olejom a tukom
Základné imanie:
39 833 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Milkpol spol. s r.o. (70,0%)
  • Ing. Jozef Polin (15,0%)
  • Ing. Kamil Kanás (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 13.02.2024 ako riadna.

Firma MILKPOL Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 28 138 295 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 159 543 EUR vzrástol medziročne o 925 022 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,88% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 28 138 295 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 303 819 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 35,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,54%.

Absolútne ukazovatele

28 172 141 €

-0,4 %

2 127 410 €

163,4 %

3 819 817 €

-33,6 %

1 475 492 €

181,8 %

1 436 903 €

207,3 %

Relatívne ukazovatele

7.56 %

4,7 %

4.38

2,5

30.36 %

26,3 %

61.37 %

-29,5 %

1.25

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 28 138 295 € -0,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 834 476 € -5,3 %
Náklady na materiál, energie 18 132 € 31,1 %
Služby 158 277 € 35,9 %
Pridaná hodnota 2 127 410 € 163,4 %
Osobné náklady 485 440 € 13,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 17 306 € 75,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 4 359 € -48,0 %
Iné prevádzkové náklady 97 492 € 48,2 %
Zisk z predaja majetku 1 644 € -84,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 533 175 € %

HV z finančnej činnosti -61 660 € -144,4 %
z toho Nákladové úroky 56 748 € 40,8 %
HV pred zdanením 1 471 515 € %

Daň 311 972 € %

HV po zdanení 1 159 543 € %

EBITDA 1 548 837 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
3 819 817 € -33,6 %
 
Neobežný majetok 39 585 € -30,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 39 585 € -30,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 778 026 € -33,7 %
Zásoby 843 869 € -6,0 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 814 744 € -39,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 119 413 € -32,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 206 € -12,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 819 817 € -33,6 %
 
Vlastné imanie
1 475 492 € 181,8 %
Základné imanie 39 833 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 44 596 € 0,0 %
HV minulých rokov 231 520 € 13,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 159 543 € %

 
Záväzky 2 344 325 € -55,2 %
Dlhodobé záväzky 996 € 28,5 %
Krátkodobé záväzky 1 705 142 € -34,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 638 187 € -75,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?