Heineken Slovensko Sladovne, a.s.

Historický názov:
  • Hurbanovo Maltings, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
Sídlo:
Novozámocká 2
94701 Hurbanovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10163/N
Od 4.6.2001, posledná zmena 1.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Luis Manuel Ramos Prata dos Santos
  • Martin Pozsgay
  • Mgr. Andrea Kožuchová
  • Miroslav Horecký
IČO:
36541991
DIČ:
2020153157

IČ DPH:

SK7020000163
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
11060 Výroba sladu
Základné imanie:
7 600 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma Heineken Slovensko Sladovne, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 518 321 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 151 896 EUR poklesol medziročne o 210 260 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,9% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,87%.

Absolútne ukazovatele

52 228 581 €

35,3 %

35 903 €

-98,9 %

43 434 369 €

44,8 %

9 276 774 €

-2,2 %

4 075 284 €

-80,0 %

Relatívne ukazovatele

0.07 %

-8,2 %

0.03

-3,0

0.35 %

-0,9 %

78.64 %

10,3 %

0.37

-2,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 518 321 € 23,6 %
Zmena stavu zásob 717 727 € 205,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 42 458 686 € 41,1 %
Služby 6 728 601 € 27,5 %
Pridaná hodnota 35 903 € -98,9 %
Osobné náklady 1 183 387 € 11,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 785 596 € -1,7 %
Opravné položky 14 784 € 155,2 %
Ostatné výnosy 67 958 € %

Iné prevádzkové náklady 185 119 € -7,6 %
Zisk z predaja majetku 3 854 € 56,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 048 313 € -269,3 %
HV z finančnej činnosti 2 404 621 € %

z toho Nákladové úroky 509 501 € 13,0 %
HV pred zdanením 356 308 € -52,7 %
Daň 204 412 € -47,8 %
HV po zdanení 151 896 € -58,1 %
EBITDA -1 266 571 € -164,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
43 434 369 € 44,8 %
 
Neobežný majetok 9 915 451 € 36,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 915 451 € 36,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 33 518 918 € 47,4 %
Zásoby 20 713 429 € 28,8 %
Dlhodobé pohľadávky 2 920 721 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 325 409 € 48,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 559 359 € 47,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 43 434 369 € 44,8 %
 
Vlastné imanie
9 276 774 € -2,2 %
Základné imanie 7 600 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 524 879 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 151 896 € -58,1 %
 
Záväzky 34 152 268 € 66,6 %
Dlhodobé záväzky 7 311 584 € -58,9 %
Krátkodobé záväzky 26 517 415 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 171 € -76,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 323 098 € -5,7 %
 
Časové rozlíšenie 5 327 € 0,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?