SIIX EMS Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • SLUŽBA SIIX Electronics, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SIIX EMS Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Kmeťova 120
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/12755/N
Od 27.8.2001, posledná zmena 11.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Seiji Ono
  • Teruji Yoshioka
  • Yosuke Higashiyama
IČO:
36543357
DIČ:
2020149087

IČ DPH:

SK2020149087
Podľa §4, registrovaný od 24.9.2001
SK NACE (RÚZ):
26110 Výroba elektronických komponentov
Základné imanie:
5 228 043 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SIIX Corporation (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma SIIX EMS Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 79 699 108 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 012 299 EUR vzrástol medziročne o 969 011 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,88% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,65%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 32,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,07%.

Absolútne ukazovatele

80 260 098 €

27,1 %

12 798 251 €

31,1 %

39 400 368 €

5,7 %

1 671 233 €

153,6 %

-5 743 071 €

-6,2 %

Relatívne ukazovatele

16.06 %

0,4 %

1.43

0,1

2.57 %

2,4 %

95.76 %

-2,5 %

0.34

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 139 968 € -16,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 78 559 140 € 28,7 %
Zmena stavu zásob 116 681 € 90,6 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 977 014 € -14,0 %
Náklady na materiál, energie 59 949 631 € 27,6 %
Služby 6 090 893 € 32,2 %
Pridaná hodnota 12 798 251 € 31,1 %
Osobné náklady 8 936 805 € 23,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 501 794 € -1,8 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 53 927 € -4,8 %
Iné prevádzkové náklady 263 895 € -53,5 %
Zisk z predaja majetku 23 680 € -34,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 173 364 € %

HV z finančnej činnosti -1 161 065 € -192,9 %
z toho Nákladové úroky 1 122 973 € %

HV pred zdanením 1 012 299 € %

Daň
HV po zdanení 1 012 299 € %

EBITDA 3 651 478 € 88,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 400 368 € 5,7 %
 
Neobežný majetok 8 033 558 € 21,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 508 274 € 21,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 525 284 € 32,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 311 969 € 2,3 %
Zásoby 18 841 709 € -6,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 10 956 889 € 7,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 513 371 € %

 
Časové rozlíšenie 54 841 € 15,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 400 368 € 5,7 %
 
Vlastné imanie
1 671 233 € 153,6 %
Základné imanie 5 228 042 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 19 002 557 € 0,0 %
HV minulých rokov -23 571 665 € 0,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 012 299 € %

 
Záväzky 37 729 135 € 3,1 %
Dlhodobé záväzky 36 517 € 27,3 %
Krátkodobé záväzky 25 579 881 € 19,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 11 530 000 € -21,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 582 737 € 14,7 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?