Loading

ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.
Sídlo:
Wilsonovo nábr. 64
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/12781/N
Od 10.9.2001, posledná zmena 17.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Matúš Frlička
  • Ing. Peter Kajaba
IČO:
36543551
DIČ:
2021589955

IČ DPH:

SK2021589955
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2004
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
70 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • EIF, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 918 505 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,79%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 659 592 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 85,25% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 57 375 573 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 492 057 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 55,0%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 107,84%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 109,87%.

Absolútne ukazovatele

67 305 208 €

16,9 %

1 040 681 €

%

13 764 633 €

25,3 %

6 472 046 €

68,9 %

4 350 027 €

71,3 %

Relatívne ukazovatele

1.77 %

1,3 %

0.95

0,5

12.06 %

20,6 %

52.98 %

-12,1 %

1.62

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 57 375 573 € 9,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 542 932 € 89,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 55 883 516 € 7,5 %
Náklady na materiál, energie 41 834 € 55,0 %
Služby 1 952 474 € 107,8 %
Pridaná hodnota 1 040 681 € %

Osobné náklady 1 090 742 € 109,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 60 119 € -18,2 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 269 468 € %

Iné prevádzkové náklady 11 501 € -15,4 %
Zisk z predaja majetku 416 € -96,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 148 203 € 139,8 %
HV z finančnej činnosti 1 947 479 € %

z toho Nákladové úroky 13 626 € -40,0 %
HV pred zdanením 2 095 682 € 268,2 %
Daň 436 090 € 238,9 %
HV po zdanení 1 659 592 € 278,0 %
EBITDA 207 906 € 167,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 764 633 € 25,3 %
 
Neobežný majetok 2 020 914 € 163,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 415 989 € 87,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 162 624 € 73,6 %
Dlhodobý finančný majetok 1 442 301 € 218,6 %
 
Obežný majetok 11 687 843 € 14,6 %
Zásoby 221 € -9,1 %
Dlhodobé pohľadávky 383 635 € -28,4 %
Krátkodobé pohľadávky 5 636 644 € -23,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 667 343 € 145,2 %
 
Časové rozlíšenie 55 876 € 149,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 764 633 € 25,3 %
 
Vlastné imanie
6 472 046 € 68,9 %
Základné imanie 70 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 441 301 € 219,1 %
HV minulých rokov 3 301 153 € -22,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 659 592 € 278,0 %
 
Záväzky 7 292 587 € 2,0 %
Dlhodobé záväzky 10 828 € %

Krátkodobé záväzky 7 010 057 € -1,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 271 702 € %

 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?