ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.
Sídlo:
Wilsonovo nábr. 64
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/12781/N
Od 10.9.2001, posledná zmena 17.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Matúš Frlička
  • Ing. Peter Kajaba
IČO:
36543551
DIČ:
2021589955

IČ DPH:

SK2021589955
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2004
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
70 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • EIF, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 10.05.2024 ako riadna.

Firma ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 51 319 486 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 282 660 EUR vzrástol medziročne o 623 068 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 78,29% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 47 980 928 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 475 821 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,54%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 116,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 26,77%.

Absolútne ukazovatele

61 282 348 €

-8,9 %

-479 248 €

-146,1 %

13 842 308 €

0,6 %

5 076 068 €

-21,6 %

4 426 104 €

1,7 %

Relatívne ukazovatele

-0.93 %

-2,7 %

-0.60

-1,5

16.49 %

4,4 %

63.33 %

10,4 %

1.54

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 47 980 928 € -16,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 338 558 € 116,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 47 505 107 € -15,0 %
Náklady na materiál, energie 59 629 € 42,5 %
Služby 4 233 998 € 116,9 %
Pridaná hodnota -479 248 € -146,1 %
Osobné náklady 798 766 € -26,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 93 550 € 55,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 4 157 356 € %

Iné prevádzkové náklady 2 433 374 € %

Zisk z predaja majetku 14 166 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 366 584 € 147,4 %
HV z finančnej činnosti 2 144 461 € 10,1 %
z toho Nákladové úroky 11 250 € -17,4 %
HV pred zdanením 2 511 045 € 19,8 %
Daň 228 385 € -47,6 %
HV po zdanení 2 282 660 € 37,5 %
EBITDA 445 968 € 114,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 842 308 € 0,6 %
 
Neobežný majetok 669 918 € -66,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 392 556 € -5,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 277 362 € 70,6 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 13 092 887 € 12,0 %
Zásoby 162 € -26,7 %
Dlhodobé pohľadávky 514 878 € 34,2 %
Krátkodobé pohľadávky 8 698 690 € 54,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 879 157 € -31,6 %
 
Časové rozlíšenie 79 503 € 42,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 842 308 € 0,6 %
 
Vlastné imanie
5 076 068 € -21,6 %
Základné imanie 70 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 664 € -99,5 %
HV minulých rokov 2 715 744 € -17,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 282 660 € 37,5 %
 
Záväzky 8 733 655 € 19,8 %
Dlhodobé záväzky 15 830 € 46,2 %
Krátkodobé záväzky 8 198 823 € 17,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 519 002 € 91,0 %
 
Časové rozlíšenie 32 585 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?