KLIMAK, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KLIMAK, s.r.o.
Sídlo:
Štúrova 165
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/12971/N
Od 20.12.2001, posledná zmena 9.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ľuboš Laboš
IČO:
36545198
DIČ:
2020153729

IČ DPH:

SK7120000030
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2016
SK NACE (RÚZ):
33200 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ľuboš Laboš (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.03.2023 ako riadna.

Firma KLIMAK, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 317 706 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení 283 335 EUR poklesol medziročne o 506 104 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,85%.

Absolútne ukazovatele

31 452 600 €

2,9 %

3 254 744 €

-8,2 %

16 746 373 €

30,1 %

3 909 230 €

-10,2 %

134 098 €

-88,1 %

Relatívne ukazovatele

10.39 %

-1,2 %

1.28

-0,3

1.69 %

-4,4 %

76.66 %

10,5 %

0.82

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 317 706 € 2,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 16 900 417 € -5,8 %
Služby 11 162 545 € 24,4 %
Pridaná hodnota 3 254 744 € -8,2 %
Osobné náklady 2 550 463 € 10,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 146 508 € 20,8 %
Opravné položky 324 € -81,8 %
Ostatné výnosy 34 695 € -22,1 %
Iné prevádzkové náklady 80 920 € -10,0 %
Zisk z predaja majetku 20 807 € -23,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 532 031 € -51,8 %
HV z finančnej činnosti -160 695 € -68,6 %
z toho Nákladové úroky 97 027 € 121,2 %
HV pred zdanením 371 336 € -63,1 %
Daň 88 001 € -59,7 %
HV po zdanení 283 335 € -64,1 %
EBITDA 657 732 € -45,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 746 373 € 30,1 %
 
Neobežný majetok 670 168 € 41,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 420 579 € 21,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 130 609 € 76,3 %
Dlhodobý finančný majetok 118 980 € 118,0 %
 
Obežný majetok 16 037 206 € 36,2 %
Zásoby 2 423 460 € 87,3 %
Dlhodobé pohľadávky 3 331 314 € 13,9 %
Krátkodobé pohľadávky 9 627 138 € 47,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 655 294 € -37,2 %
 
Časové rozlíšenie 38 999 € -93,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 746 373 € 30,1 %
 
Vlastné imanie
3 909 230 € -10,2 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 619 256 € 1,8 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 283 335 € -64,1 %
 
Záväzky 12 833 395 € 50,5 %
Dlhodobé záväzky 136 998 € 39,8 %
Krátkodobé záväzky 6 003 577 € 8,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 603 468 € 133,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 89 352 € 15,8 %
 
Časové rozlíšenie 3 748 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?