VITA - ZEL & company, spol. s r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VITA - ZEL & company, spol. s r.o.
Sídlo:
Nová 1473
94632 Marcelová
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/13029/N
Od 31.1.2002, posledná zmena 3.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Karel Malý
  • Miroslav Sudický
IČO:
36545694
DIČ:
2020160505

IČ DPH:

SK2020160505
Podľa §4, registrovaný od 31.1.2002
SK NACE (RÚZ):
46310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Základné imanie:
497 910 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Ivana Králová (33,5%)
  • Štěpánka Bahbouhová (33,5%)
  • Karel Malý (20,0%)
  • Miroslav Sudický (13,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.12.2023 ako riadna.

Firma VITA - ZEL & company, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 76 051 638 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 606 167 EUR poklesol medziročne o 159 863 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 85,72% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 67 675 943 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 444 002 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 293 224 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,47%.

Absolútne ukazovatele

78 951 231 €

-5,7 %

6 643 261 €

3,3 %

22 315 043 €

3,5 %

13 790 536 €

12,9 %

3 639 224 €

57,5 %

Relatívne ukazovatele

8.74 %

0,8 %

1.73

-0,1

7.20 %

-1,0 %

38.20 %

-5,1 %

1.16

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 67 675 943 € -7,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 375 695 € 15,4 %
Zmena stavu zásob 22 027 € -64,4 %
Aktivácia 2 293 224 € 3,2 %
Náklady na predaj tovaru 61 231 941 € -8,3 %
Náklady na materiál, energie 2 283 548 € 18,9 %
Služby 8 208 139 € 3,5 %
Pridaná hodnota 6 643 261 € 3,3 %
Osobné náklady 3 833 396 € 6,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 845 216 € 9,3 %
Opravné položky 14 867 € %

Ostatné výnosy 331 825 € 37,8 %
Iné prevádzkové náklady 267 481 € 7,5 %
Zisk z predaja majetku 54 694 € -29,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 068 820 € -2,6 %
HV z finančnej činnosti -2 388 € -10,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 2 066 432 € -2,6 %
Daň 460 265 € 29,5 %
HV po zdanení 1 606 167 € -9,1 %
EBITDA 2 859 342 € 1,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 315 043 € 3,5 %
 
Neobežný majetok 10 344 833 € 3,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 262 425 € 1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 635 € -45,9 %
Dlhodobý finančný majetok 2 070 773 € 11,7 %
 
Obežný majetok 11 879 823 € 3,8 %
Zásoby 2 299 797 € 15,0 %
Dlhodobé pohľadávky 176 673 € 5,5 %
Krátkodobé pohľadávky 7 728 349 € 9,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 675 004 € -24,5 %
 
Časové rozlíšenie 90 387 € 14,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 315 043 € 3,5 %
 
Vlastné imanie
13 790 536 € 12,9 %
Základné imanie 497 910 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 169 290 € -16,5 %
HV minulých rokov 11 517 169 € 18,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 606 167 € -9,1 %
 
Záväzky 7 930 548 € -8,3 %
Dlhodobé záväzky 249 287 € 30,3 %
Krátkodobé záväzky 7 560 354 € -9,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 120 907 € 8,4 %
 
Časové rozlíšenie 593 959 € -15,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?