General Plastic, a. s.

Historický názov:
  • General Plastic, s.r.o.
  • General Plastic, s.r.o.
  • SLEDGE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
General Plastic, a. s.
Sídlo:
Priemyselný areál 3677
94603 Kolárovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10465/N
Od 9.5.2002, posledná zmena 26.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Robert Spišák, PhD.
  • Marco Pierini
  • Martin Rosypal
IČO:
36547301
DIČ:
2020161385

IČ DPH:

SK2020161385
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2002
SK NACE (RÚZ):
38320 Recyklácia triedených materiálov
Základné imanie:
900 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma General Plastic, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 739 605 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,73%. Dosiahnutý zisk po zdanení 640 668 EUR vzrástol medziročne o 564 611 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,58% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,74%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,2%.

Absolútne ukazovatele

34 876 007 €

39,6 %

3 892 514 €

5,3 %

19 845 676 €

3,7 %

3 760 478 €

20,5 %

-1 622 245 €

33,5 %

Relatívne ukazovatele

12.26 %

-3,1 %

1.59

0,1

3.23 %

2,8 %

81.05 %

-2,6 %

0.30

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 149 498 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 590 107 € 31,3 %
Zmena stavu zásob 602 395 € 77,5 %
Aktivácia 70 021 € %

Náklady na predaj tovaru 101 108 € %

Náklady na materiál, energie 26 708 852 € 39,0 %
Služby 1 709 547 € 12,7 %
Pridaná hodnota 3 892 514 € 5,3 %
Osobné náklady 2 455 277 € -3,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 282 127 € -3,5 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 1 382 765 € 270,6 %
Iné prevádzkové náklady 603 669 € %

Zisk z predaja majetku -60 304 € -200,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 873 902 € %

HV z finančnej činnosti -99 068 € -13,1 %
z toho Nákladové úroky 72 753 € -8,0 %
HV pred zdanením 774 834 € %

Daň 134 166 € %

HV po zdanení 640 668 € %

EBITDA 2 216 333 € 56,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 845 676 € 3,7 %
 
Neobežný majetok 9 435 093 € 10,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 433 344 € 10,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 749 € -17,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 395 718 € -1,4 %
Zásoby 6 717 534 € 28,7 %
Dlhodobé pohľadávky 138 976 € -30,8 %
Krátkodobé pohľadávky 3 537 688 € -30,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 520 € -82,5 %
 
Časové rozlíšenie 14 865 € -29,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 845 676 € 3,7 %
 
Vlastné imanie
3 760 478 € 20,5 %
Základné imanie 900 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 639 786 € 0,3 %
HV minulých rokov -419 976 € 14,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 640 668 € %

 
Záväzky 15 342 182 € 2,8 %
Dlhodobé záväzky 2 502 143 € -7,1 %
Krátkodobé záväzky 8 802 294 € -10,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 605 931 € %

Bankové úvery krátkodobé 2 348 542 € 22,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 83 272 € -33,3 %
 
Časové rozlíšenie 743 016 € -31,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?