Loading

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10193/N
Od 7.1.2003, posledná zmena 26.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Illéš
  • JUDr. Alexandra Gieciová
  • JUDr. Zoltán Hájos
  • Marek Hattas
  • Mgr. Jozef Belický
  • PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
  • RNDr. Ján Krtík
IČO:
36550949
DIČ:
2020154609

IČ DPH:

SK2020154609
Podľa §4, registrovaný od 7.1.2003
SK NACE (RÚZ):
36001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Základné imanie:
176 033 653 EUR
Druh vlastníctva
Vlast.územnej samosprávy
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 30.03.2024 ako riadna.

Firma Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 86 786 420 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 417 729 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,58% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 969 817 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,63%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,71%.

Absolútne ukazovatele

101 414 011 €

13,7 %

52 218 886 €

31,9 %

444 150 022 €

4,2 %

186 629 556 €

0,2 %

-163 525 760 €

-3,1 %

Relatívne ukazovatele

60.17 %

7,1 %

1.46

0,2

0.09 %

1,9 %

57.98 %

1,7 %

0.13

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 86 786 420 € 16,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 2 969 817 € 17,7 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 26 658 184 € -3,0 %
Služby 10 839 069 € 8,6 %
Pridaná hodnota 52 218 886 € 31,9 %
Osobné náklady 35 854 132 € 11,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 24 244 792 € -0,6 %
Opravné položky 790 025 € -6,1 %
Ostatné výnosy 11 568 400 € 9,1 %
Iné prevádzkové náklady 1 573 115 € 5,6 %
Zisk z predaja majetku 53 071 € -96,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 418 391 € 119,6 %
HV z finančnej činnosti -1 382 073 € -138,2 %
z toho Nákladové úroky 1 219 344 € 204,4 %
HV pred zdanením 36 318 € 100,5 %
Daň -381 411 € -278,2 %
HV po zdanení 417 729 € 105,4 %
EBITDA 25 610 112 € 62,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
444 150 022 € 4,2 %
 
Neobežný majetok 417 543 693 € 3,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 417 023 579 € 3,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 520 114 € -8,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 508 060 € 12,8 %
Zásoby 2 197 554 € 0,9 %
Dlhodobé pohľadávky 398 678 € 0,1 %
Krátkodobé pohľadávky 9 559 216 € 12,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 352 612 € 18,8 %
 
Časové rozlíšenie 8 098 269 € 21,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 444 150 022 € 4,2 %
 
Vlastné imanie
186 629 556 € 0,2 %
Základné imanie 176 033 653 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 899 995 € 0,0 %
HV minulých rokov -8 721 821 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 417 729 € 105,4 %
 
Záväzky 91 982 493 € 11,6 %
Dlhodobé záväzky 13 397 695 € -2,8 %
Krátkodobé záväzky 10 976 375 € -0,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 42 499 707 € 22,2 %
Bankové úvery krátkodobé 13 219 063 € 4,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 11 889 653 € 18,5 %
 
Časové rozlíšenie 165 537 973 € 5,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?