Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10193/N
Od 7.1.2003, posledná zmena 26.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Illéš
  • JUDr. Zoltán Hájos
  • Marek Hattas
  • Mgr. Jozef Belický
  • PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
  • RNDr. Ján Krtík
  • JUDr. Alexandra Gieciová
IČO:
36550949
DIČ:
2020154609

IČ DPH:

SK2020154609
Podľa §4, registrovaný od 7.1.2003
SK NACE (RÚZ):
36001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Základné imanie:
176 033 653 EUR
Druh vlastníctva
Vlast.územnej samosprávy
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 74 526 781 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,39%. Dosiahnutá strata je 7 709 226 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,57% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 522 587 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 89,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,81%.

Absolútne ukazovatele

89 183 274 €

9,7 %

39 577 480 €

-14,7 %

426 074 248 €

-0,9 %

186 211 827 €

-4,0 %

-158 554 119 €

2,0 %

Relatívne ukazovatele

53.11 %

-15,0 %

1.23

-0,3

-1.81 %

-1,9 %

56.30 %

1,4 %

0.11

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 74 526 781 € 9,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 2 522 587 € 15,7 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 27 489 974 € 89,8 %
Služby 9 978 232 € 5,6 %
Pridaná hodnota 39 577 480 € -14,7 %
Osobné náklady 32 096 097 € 5,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 24 380 596 € 1,3 %
Opravné položky 840 995 € -1,8 %
Ostatné výnosy 10 605 661 € -3,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 490 190 € 0,0 %
Zisk z predaja majetku 1 391 245 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -7 229 810 € %
HV z finančnej činnosti -580 267 € -29,7 %
z toho Nákladové úroky 400 576 € 43,0 %
HV pred zdanením -7 810 077 € %
Daň -100 851 € -87,6 %
HV po zdanení -7 709 226 € %
EBITDA 15 759 541 € -36,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
426 074 248 € -0,9 %
 
Neobežný majetok 402 970 060 € -1,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 402 402 378 € -1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 567 682 € -39,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 412 124 € -7,8 %
Zásoby 2 178 023 € 9,1 %
Dlhodobé pohľadávky 398 478 € -1,7 %
Krátkodobé pohľadávky 8 488 778 € 0,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 346 845 € -23,0 %
 
Časové rozlíšenie 6 692 064 € 66,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 426 074 248 € -0,9 %
 
Vlastné imanie
186 211 827 € -4,0 %
Základné imanie 176 033 653 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 899 994 € 0,1 %
HV minulých rokov -1 012 594 € 16,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -7 709 226 € %
 
Záväzky 82 399 954 € 17,4 %
Dlhodobé záväzky 13 778 560 € -0,9 %
Krátkodobé záväzky 11 080 911 € 16,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 34 786 865 € 15,7 %
Bankové úvery krátkodobé 12 716 451 € 65,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 037 167 € 11,4 %
 
Časové rozlíšenie 157 462 467 € -5,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?