IN VEST s.r.o.

Historický názov:
  • VEST IN s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IN VEST s.r.o.
Sídlo:
Areál IN VEST 1015
92701 Šaľa
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/16346/T
Od 14.8.2003, posledná zmena 12.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Malárik
  • Ing. Ivan Khandl
IČO:
36553671
DIČ:
2020191360

IČ DPH:

SK2020191360
Podľa §4, registrovaný od 18.8.2003
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
7 734 184 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • IN GROUP, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma IN VEST s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 65 805 223 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 21,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 464 604 EUR poklesol medziročne o 832 417 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,41% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 004 825 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,93%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 38,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,09%.

Absolútne ukazovatele

68 971 037 €

-21,2 %

16 567 571 €

-2,7 %

40 731 825 €

23,2 %

26 008 408 €

26,6 %

16 782 629 €

6,3 %

Relatívne ukazovatele

25.18 %

5,0 %

1.85

-0,1

13.42 %

-5,6 %

36.15 %

-1,7 %

1.72

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 65 805 223 € -21,8 %
Zmena stavu zásob -345 650 € %
Aktivácia 2 004 825 € %

Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 23 452 684 € 3,9 %
Služby 27 444 143 € -39,0 %
Pridaná hodnota 16 567 571 € -2,7 %
Osobné náklady 8 950 349 € 3,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 956 549 € 6,8 %
Opravné položky 13 757 € -57,0 %
Ostatné výnosy 36 932 € -90,7 %
Iné prevádzkové náklady 668 928 € -36,1 %
Zisk z predaja majetku 665 797 € 3,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 680 717 € -9,8 %
HV z finančnej činnosti -122 690 € 10,5 %
z toho Nákladové úroky 15 184 € %

HV pred zdanením 6 558 027 € -9,8 %
Daň 1 093 423 € 12,6 %
HV po zdanení 5 464 604 € -13,2 %
EBITDA 6 971 469 € -9,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
40 731 825 € 23,2 %
 
Neobežný majetok 9 653 345 € 78,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 602 143 € 79,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 51 202 € 8,7 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 30 949 626 € 12,2 %
Zásoby 6 506 197 € 68,3 %
Dlhodobé pohľadávky 116 893 € 136,1 %
Krátkodobé pohľadávky 16 645 057 € 2,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 7 681 479 € 3,0 %
 
Časové rozlíšenie 128 854 € 79,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 40 731 825 € 23,2 %
 
Vlastné imanie
26 008 408 € 26,6 %
Základné imanie 7 734 184 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 242 779 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 566 841 € 119,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 464 604 € -13,2 %
 
Záväzky 14 723 417 € 17,7 %
Dlhodobé záväzky 159 468 € -3,5 %
Krátkodobé záväzky 14 178 958 € 20,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 384 991 € -28,4 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?