Loading

SK-CONT s. r. o.

Historický názov:
  • SK-Cont a.s.
  • COMAR INTERNATIONAL, a.s.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SK-CONT s. r. o.
Sídlo:
Hadovce 219
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/39883/N
Od 7.9.2004, posledná zmena 19.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Gunther Reif
  • Martin Píš
IČO:
36563731
DIČ:
2021970401

IČ DPH:

SK2021970401
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2005
SK NACE (RÚZ):
25290 Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Základné imanie:
8 735 916 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. (99,99%)
  • Containex Immobilien GmbH (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 21.06.2023 ako riadna.

Firma SK-CONT s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 46 929 446 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,61%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 564 063 EUR poklesol medziročne o 661 382 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,38% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,38%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,83%.

Absolútne ukazovatele

47 700 827 €

9,1 %

8 803 309 €

-0,7 %

24 225 067 €

8,6 %

20 289 690 €

3,9 %

6 514 523 €

9,6 %

Relatívne ukazovatele

18.76 %

-1,8 %

1.59

-0,2

6.46 %

-3,5 %

16.25 %

3,8 %

1.62

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 46 929 446 € 8,6 %
Zmena stavu zásob 145 204 € -3,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 36 106 047 € 11,4 %
Služby 2 165 294 € 4,3 %
Pridaná hodnota 8 803 309 € -0,7 %
Osobné náklady 5 545 005 € 13,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 579 169 € 17,2 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 172 659 € 56,5 %
Iné prevádzkové náklady 96 154 € 41,3 %
Zisk z predaja majetku 252 798 € 89,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 008 438 € -28,8 %
HV z finančnej činnosti 4 706 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 2 013 144 € -28,6 %
Daň 449 081 € -24,4 %
HV po zdanení 1 564 063 € -29,7 %
EBITDA 3 334 809 € -17,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 225 067 € 8,6 %
 
Neobežný majetok 14 569 095 € 1,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 475 170 € 4,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 93 925 € -26,7 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 9 633 748 € 21,9 %
Zásoby 4 564 270 € 13,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 134 555 € -29,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 934 923 € 74,2 %
 
Časové rozlíšenie 22 224 € -10,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 225 067 € 8,6 %
 
Vlastné imanie
20 289 690 € 3,9 %
Základné imanie 8 735 916 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 873 592 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 116 119 € 18,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 564 063 € -29,7 %
 
Záväzky 3 628 159 € 30,6 %
Dlhodobé záväzky 541 286 € -7,7 %
Krátkodobé záväzky 2 834 231 € 43,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 252 642 € 20,5 %
 
Časové rozlíšenie 307 218 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?