Loading

Miba Steeltec s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Miba Steeltec s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 48
95201 Vráble
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/15417/N
Od 20.11.2004, posledná zmena 9.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Patrik Rác
IČO:
36565911
DIČ:
2021903939

IČ DPH:

SK2021903939
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2004
SK NACE (RÚZ):
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Základné imanie:
5 163 248 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Miba Friction Holding GmbH (99,92%)
  • Miba Frictec GmbH (0,08%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 02/2022 do 01/2023 podaná 28.04.2023 ako riadna.

Firma Miba Steeltec s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 121 242 102 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 35,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 13 025 399 EUR vzrástol medziročne o 3 479 757 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 77,85% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,54%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,0%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,38%.

Absolútne ukazovatele

155 568 532 €

29,2 %

33 621 094 €

19,6 %

76 425 508 €

1,0 %

52 920 485 €

12,8 %

21 354 928 €

11,4 %

Relatívne ukazovatele

27.73 %

-3,7 %

1.66

0,2

17.04 %

4,4 %

30.76 %

-7,3 %

1.15

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 2/2022 do 1/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 132 727 € 268,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 121 109 375 € 35,4 %
Zmena stavu zásob 1 047 908 € -75,8 %
Aktivácia 112 690 € 98,9 %
Náklady na predaj tovaru 187 145 € %

Náklady na materiál, energie 68 677 067 € 36,5 %
Služby 19 783 780 € 29,0 %
Pridaná hodnota 33 621 094 € 19,6 %
Osobné náklady 20 294 688 € 5,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 330 352 € 2,0 %
Opravné položky 151 327 € 52,6 %
Ostatné výnosy 32 969 153 € 25,0 %
Iné prevádzkové náklady 26 378 828 € 33,2 %
Zisk z predaja majetku 5 545 € -77,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 16 574 211 € 36,0 %
HV z finančnej činnosti -95 318 € 34,9 %
z toho Nákladové úroky 75 432 € -19,9 %
HV pred zdanením 16 478 893 € 36,9 %
Daň 3 453 494 € 38,7 %
HV po zdanení 13 025 399 € 36,5 %
EBITDA 19 899 018 € 29,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
76 425 508 € 1,0 %
 
Neobežný majetok 33 252 085 € 11,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 33 234 334 € 11,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 047 € -47,3 %
Dlhodobý finančný majetok 6 704 € 0,0 %
 
Obežný majetok 43 087 705 € -6,1 %
Zásoby 18 019 544 € -0,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 24 537 958 € -9,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 530 203 € -18,2 %
 
Časové rozlíšenie 85 718 € 1,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 76 425 508 € 1,0 %
 
Vlastné imanie
52 920 485 € 12,8 %
Základné imanie 5 163 248 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 032 294 € -53,7 %
HV minulých rokov 28 699 544 € 49,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 13 025 399 € 36,5 %
 
Záväzky 23 196 231 € -19,4 %
Dlhodobé záväzky 1 000 634 € -1,4 %
Krátkodobé záväzky 21 509 703 € -19,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 685 894 € -29,0 %
 
Časové rozlíšenie 308 792 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?