Miba Steeltec s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Miba Steeltec s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 48
95201 Vráble
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/15417/N
Od 20.11.2004, posledná zmena 9.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Patrik Rác
IČO:
36565911
DIČ:
2021903939

IČ DPH:

SK2021903939
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2004
SK NACE (RÚZ):
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Základné imanie:
5 163 248 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Miba Friction Holding GmbH (99,92%)
  • Miba Frictec GmbH (0,08%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 02/2023 do 01/2024 podaná 30.04.2024 ako riadna.

Firma Miba Steeltec s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 124 301 668 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení 14 335 597 EUR vzrástol medziročne o 1 310 198 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 79,65% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,02%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,22%.

Absolútne ukazovatele

156 040 864 €

0,3 %

39 655 005 €

17,9 %

78 135 660 €

2,2 %

57 256 081 €

8,2 %

25 224 859 €

18,1 %

Relatívne ukazovatele

31.90 %

4,2 %

1.81

0,2

18.35 %

1,3 %

26.72 %

-4,0 %

1.41

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 2/2023 do 1/2024 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 11 517 € -91,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb124 290 151 € 2,6 %
Zmena stavu zásob260 875 € -75,1 %
Aktivácia150 100 € 33,2 %
Náklady na predaj tovaru11 473 € -93,9 %
Náklady na materiál, energie65 898 351 € -4,0 %
Služby18 988 218 € -4,0 %
Pridaná hodnota39 655 005 € 17,9 %
Osobné náklady21 963 900 € 8,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku3 849 582 € 15,6 %
Opravné položky149 967 € -0,9 %
Ostatné výnosy31 114 914 € -5,6 %
Iné prevádzkové náklady26 713 644 € 1,3 %
Zisk z predaja majetku26 211 € %

 
HV z hospodárskej činnosti18 278 633 € 10,3 %
HV z finančnej činnosti-84 747 € 11,1 %
z toho Nákladové úroky59 614 € -21,0 %
HV pred zdanením18 193 886 € 10,4 %
Daň3 858 289 € 11,7 %
HV po zdanení14 335 597 € 10,1 %
EBITDA22 092 375 € 11,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
78 135 660 € 2,2 %
 
Neobežný majetok34 260 180 € 3,0 %
Dlhodobý hmotný majetok34 218 812 € 3,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok34 664 € 213,8 %
Dlhodobý finančný majetok6 704 € 0,0 %
 
Obežný majetok43 789 800 € 1,6 %
Zásoby17 656 141 € -2,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky25 697 732 € 4,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty435 927 € -17,8 %
 
Časové rozlíšenie85 680 € -0,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky78 135 660 € 2,2 %
 
Vlastné imanie
57 256 081 € 8,2 %
Základné imanie5 163 248 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania516 325 € -91,4 %
HV minulých rokov37 240 911 € 29,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení14 335 597 € 10,1 %
 
Záväzky19 883 365 € -14,3 %
Dlhodobé záväzky984 525 € -1,6 %
Krátkodobé záväzky17 654 407 € -17,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 244 433 € 81,4 %
 
Časové rozlíšenie996 214 € 222,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?