Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
INGEMA s.r.o.
Sídlo:
Hlivištia 23
07301 Hlivištia
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/14485/V
Od 12.12.2003, posledná zmena 20.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Marek Michajlo
  • Mgr. Ingrid Michajlová
IČO:
36575411
DIČ:
2021766142

IČ DPH:

SK2021766142
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2004
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
199 164 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Marek Michajlo (50,0%)
  • Mgr. Ingrid Michajlová (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma INGEMA s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 25 421 422 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení 172 042 EUR poklesol medziročne o 922 395 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,99% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 23 001 255 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 230 263 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 35%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 24,93%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 24,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,12%.

Absolútne ukazovatele

25 558 943 €

-13,4 %

4 363 000 €

-16,7 %

11 728 299 €

-1,7 %

2 907 415 €

6,3 %

3 230 501 €

21,1 %

Relatívne ukazovatele

17.16 %

-0,8 %

1.34

-0,2

1.47 %

-7,7 %

75.21 %

-1,9 %

0.79

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 001 255 € -7,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb2 420 167 € -45,7 %
Zmena stavu zásob-637 € -100,0 %
Aktivácia20 127 € -58,4 %
Náklady na predaj tovaru14 770 992 € -5,5 %
Náklady na materiál, energie1 342 371 € -24,9 %
Služby4 969 923 € -24,4 %
Pridaná hodnota4 363 000 € -16,7 %
Osobné náklady3 254 759 € -2,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku187 178 € -8,3 %
Opravné položky42 985 € -52,5 %
Ostatné výnosy42 933 € -75,6 %
Iné prevádzkové náklady381 722 € 82,7 %
Zisk z predaja majetku8 349 € -34,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti542 264 € -66,1 %
HV z finančnej činnosti-191 157 € -27,0 %
z toho Nákladové úroky146 199 € 90,0 %
HV pred zdanením351 107 € -75,8 %
Daň179 065 € -49,6 %
HV po zdanení172 042 € -84,3 %
EBITDA715 719 € -60,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 728 299 € -1,7 %
 
Neobežný majetok577 650 € 8,4 %
Dlhodobý hmotný majetok569 098 € 10,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok8 552 € -53,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok10 975 326 € -3,0 %
Zásoby4 845 233 € -1,8 %
Dlhodobé pohľadávky74 512 € -12,4 %
Krátkodobé pohľadávky5 973 074 € -4,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty82 507 € 42,1 %
 
Časové rozlíšenie175 323 € 138,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky11 728 299 € -1,7 %
 
Vlastné imanie
2 907 415 € 6,3 %
Základné imanie199 164 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania19 916 € 0,0 %
HV minulých rokov2 516 293 € 77,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení172 042 € -84,3 %
 
Záväzky8 815 484 € -4,0 %
Dlhodobé záväzky120 496 € -40,5 %
Krátkodobé záväzky4 815 348 € -14,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé737 380 € 197,6 %
Bankové úvery krátkodobé3 024 888 € 1,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé117 372 € 17,5 %
 
Časové rozlíšenie5 400 € -22,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?