INGEMA s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
INGEMA s.r.o.
Sídlo:
Hlivištia 23
07301 Hlivištia
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/14485/V
Od 12.12.2003, posledná zmena 20.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Marek Michajlo
  • Mgr. Ingrid Michajlová
IČO:
36575411
DIČ:
2021766142

IČ DPH:

SK2021766142
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2004
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
199 164 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Marek Michajlo (50,0%)
  • Mgr. Ingrid Michajlová (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma INGEMA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 175 640 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,2%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 094 437 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 83,76% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 24 722 275 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 099 281 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 36%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,33%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 30,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,37%.

Absolútne ukazovatele

29 515 433 €

10,8 %

5 236 959 €

29,5 %

11 926 457 €

9,8 %

2 735 374 €

66,7 %

2 667 637 €

50,5 %

Relatívne ukazovatele

17.95 %

2,3 %

1.57

0,4

9.18 %

11,3 %

77.06 %

-7,8 %

0.74

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 722 275 € 7,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 453 365 € 63,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 48 430 € -80,7 %
Náklady na predaj tovaru 15 622 994 € 3,0 %
Náklady na materiál, energie 1 788 121 € 0,3 %
Služby 6 573 022 € 30,8 %
Pridaná hodnota 5 236 959 € 29,5 %
Osobné náklady 3 325 170 € -0,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 204 093 € 24,1 %
Opravné položky 90 509 € 21,8 %
Ostatné výnosy 176 302 € -68,2 %
Iné prevádzkové náklady 208 892 € -78,5 %
Zisk z predaja majetku 12 806 € 91,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 600 377 € %

HV z finančnej činnosti -150 479 € -32,4 %
z toho Nákladové úroky 76 957 € 48,4 %
HV pred zdanením 1 449 898 € %

Daň 355 461 € 97,5 %
HV po zdanení 1 094 437 € %

EBITDA 1 791 664 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
11 926 457 € 9,8 %
 
Neobežný majetok 532 854 € -15,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 514 594 € -14,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 260 € -36,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 320 213 € 11,9 %
Zásoby 4 936 137 € -2,2 %
Dlhodobé pohľadávky 85 074 € 6,4 %
Krátkodobé pohľadávky 6 240 935 € 27,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 58 067 € -33,0 %
 
Časové rozlíšenie 73 390 € -37,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 926 457 € 9,8 %
 
Vlastné imanie
2 735 374 € 66,7 %
Základné imanie 199 164 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 19 916 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 421 857 € -14,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 094 437 € %

 
Záväzky 9 184 109 € -0,4 %
Dlhodobé záväzky 202 495 € -10,3 %
Krátkodobé záväzky 5 643 852 € 2,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 247 805 € -47,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 990 066 € 4,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 99 891 € -33,8 %
 
Časové rozlíšenie 6 974 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?