Loading

EUROCAST Košice, s.r.o.

Historický názov:
  • VSŽ Foundry, s.r.o.
  • PROFI factory, s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EUROCAST Košice, s.r.o.
Sídlo:
Vstupný areál U.S.Steel
04454 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/14717/V
Od 12.3.2004, posledná zmena 14.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Dr. Torsten Tiefel
  • Harry Hans-Ulrich Boldau
  • Ing. Adrián Jakubek
IČO:
36577707
DIČ:
2021806622

IČ DPH:

SK2021806622
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2005
SK NACE (RÚZ):
24510 Odlievanie železa
Základné imanie:
1 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Silbitz Group GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma EUROCAST Košice, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 607 916 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,98%. Dosiahnutá strata 1 276 342 EUR sa znížila medziročne o 638 494 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 474 397 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,7%.

Absolútne ukazovatele

58 776 069 €

38,7 %

6 569 738 €

31,6 %

20 309 272 €

3,3 %

10 003 500 €

-11,3 %

3 333 805 €

-13,3 %

Relatívne ukazovatele

17.02 %

-0,9 %

0.91

0,2

-6.28 %

3,5 %

50.74 %

8,1 %

0.81

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 771 995 € 63,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 835 921 € 38,0 %
Zmena stavu zásob 890 983 € 5,8 %
Aktivácia 2 474 397 € 28,3 %
Náklady na predaj tovaru 1 315 113 € 63,7 %
Náklady na materiál, energie 25 907 364 € 45,5 %
Služby 8 182 939 € 17,8 %
Pridaná hodnota 6 569 738 € 31,6 %
Osobné náklady 7 182 675 € 8,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 106 202 € -8,5 %
Opravné položky -1 790 € -110,8 %
Ostatné výnosy 16 760 484 € 44,0 %
Iné prevádzkové náklady 16 552 129 € 51,6 %
Zisk z predaja majetku 20 048 € -38,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 490 804 € 28,8 %
HV z finančnej činnosti -91 979 € -54,0 %
z toho Nákladové úroky 45 752 € 39,8 %
HV pred zdanením -1 582 783 € 26,5 %
Daň -306 441 € -28,9 %
HV po zdanení -1 276 342 € 33,3 %
EBITDA -406 508 € 55,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 309 272 € 3,3 %
 
Neobežný majetok 8 263 253 € -10,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 261 084 € -10,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 169 € -63,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 001 467 € 16,1 %
Zásoby 4 975 207 € 20,2 %
Dlhodobé pohľadávky 84 366 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 803 391 € 12,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 138 503 € 4,4 %
 
Časové rozlíšenie 44 552 € 9,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 309 272 € 3,3 %
 
Vlastné imanie
10 003 500 € -11,3 %
Základné imanie 1 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 252 165 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 527 677 € -29,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 276 342 € 33,3 %
 
Záväzky 10 305 772 € 23,1 %
Dlhodobé záväzky 625 522 € -34,3 %
Krátkodobé záväzky 8 627 848 € 32,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 052 402 € 18,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?