EUROCAST Košice, s.r.o.

Historický názov:
  • VSŽ Foundry, s.r.o.
  • PROFI factory, s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EUROCAST Košice, s.r.o.
Sídlo:
Vstupný areál U.S.Steel
04454 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/14717/V
Od 12.3.2004, posledná zmena 14.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Dr. Torsten Tiefel
  • Harry Hans-Ulrich Boldau
  • Ing. Adrián Jakubek
IČO:
36577707
DIČ:
2021806622

IČ DPH:

SK2021806622
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2005
SK NACE (RÚZ):
24510 Odlievanie železa
Základné imanie:
1 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Silbitz Group GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 11.06.2024 ako riadna.

Firma EUROCAST Košice, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 44 637 437 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 450 995 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 138 977 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,73%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,39%.

Absolútne ukazovatele

65 404 311 €

11,3 %

11 037 618 €

68,0 %

20 418 421 €

0,5 %

11 454 495 €

14,5 %

5 477 579 €

64,3 %

Relatívne ukazovatele

24.73 %

7,7 %

1.36

0,5

7.11 %

13,4 %

43.90 %

-6,8 %

1.13

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 741 783 € -1,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 895 654 € 16,5 %
Zmena stavu zásob -1 043 595 € -217,1 %
Aktivácia 2 138 977 € -13,6 %
Náklady na predaj tovaru 1 139 890 € -13,3 %
Náklady na materiál, energie 24 682 854 € -4,7 %
Služby 8 871 986 € 8,4 %
Pridaná hodnota 11 037 618 € 68,0 %
Osobné náklady 8 144 401 € 13,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 916 014 € -17,2 %
Opravné položky 8 191 € %

Ostatné výnosy 19 636 961 € 17,2 %
Iné prevádzkové náklady 19 856 375 € 20,0 %
Zisk z predaja majetku 17 041 € -15,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 767 110 € 218,5 %
HV z finančnej činnosti -196 913 € -114,1 %
z toho Nákladové úroky 115 543 € 152,5 %
HV pred zdanením 1 570 197 € 199,2 %
Daň 119 202 € 138,9 %
HV po zdanení 1 450 995 € 213,7 %
EBITDA 2 666 083 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
20 418 421 € 0,5 %
 
Neobežný majetok 7 737 675 € -6,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 717 106 € -6,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 569 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 615 134 € 5,1 %
Zásoby 4 527 257 € -9,0 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 681 212 € 12,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 406 665 € 193,6 %
 
Časové rozlíšenie 65 612 € 47,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 418 421 € 0,5 %
 
Vlastné imanie
11 454 495 € 14,5 %
Základné imanie 1 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 252 165 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 251 335 € -28,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 450 995 € 213,7 %
 
Záväzky 8 963 926 € -13,0 %
Dlhodobé záväzky 579 820 € -7,3 %
Krátkodobé záväzky 7 203 167 € -16,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 180 939 € 12,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?