DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 720
07222 Strážske
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/14788/V
Od 6.4.2004, posledná zmena 3.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Petr Parchański
  • RNDr. Ľubomír Pančišin
IČO:
36578380
DIČ:
2021804466

IČ DPH:

SK2021804466
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2004
SK NACE (RÚZ):
20160 Výroba plastov v primárnej forme
Základné imanie:
995 819 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED (99,0%)
  • DUKOL Ostrava, s.r.o. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 27.12.2023 ako riadna.

Firma DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 140 131 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 51,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 395 738 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 53,99%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 47,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,12%.

Absolútne ukazovatele

35 616 908 €

-52,0 %

1 443 526 €

141,0 %

7 118 004 €

8,6 %

3 711 323 €

-8,7 %

2 653 484 €

-12,9 %

Relatívne ukazovatele

4.11 %

3,3 %

1.57

0,9

5.56 %

13,0 %

47.86 %

9,9 %

1.17

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 140 131 € -51,8 %
Zmena stavu zásob 82 594 € -59,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 30 410 036 € -54,0 %
Služby 3 360 395 € -48,0 %
Pridaná hodnota 1 443 526 € 141,0 %
Osobné náklady 919 845 € 0,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 174 763 € -28,7 %
Opravné položky 8 768 € 66,4 %
Ostatné výnosy 393 758 € -33,8 %
Iné prevádzkové náklady 216 958 € -66,3 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 525 718 € 187,3 %
HV z finančnej činnosti -22 968 € -109,6 %
z toho Nákladové úroky 14 413 € 121,0 %
HV pred zdanením 502 750 € 182,0 %
Daň 107 012 € 185,2 %
HV po zdanení 395 738 € 181,1 %
EBITDA 700 481 € 289,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 118 004 € 8,6 %
 
Neobežný majetok 1 549 365 € -5,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 548 724 € -5,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 641 € -84,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 543 436 € 13,2 %
Zásoby 1 677 400 € 22,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 921 493 € -15,8 %
Krátkodobý finančný majetok 472 815 € 78,0 %
Finančné účty 1 471 728 € 50,0 %
 
Časové rozlíšenie 25 203 € 11,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 118 004 € 8,6 %
 
Vlastné imanie
3 711 323 € -8,7 %
Základné imanie 995 819 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 177 584 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 142 182 € -36,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 395 738 € 181,1 %
 
Záväzky 3 224 242 € 20,9 %
Dlhodobé záväzky 161 599 € 46,2 %
Krátkodobé záväzky 2 732 716 € 33,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 329 927 € -34,4 %
 
Časové rozlíšenie 182 439 € 201,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?