DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 720
07222 Strážske
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/14788/V
Od 6.4.2004, posledná zmena 30.3.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Petr Parchański
  • RNDr. Ľubomír Pančišin
IČO:
36578380
DIČ:
2021804466

IČ DPH:

SK2021804466
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2004
SK NACE (RÚZ):
20160 Výroba plastov v primárnej forme
Základné imanie:
995 819 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED (99,0%)
  • DUKOL Ostrava, s.r.o. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 28.12.2022 ako riadna.

Firma DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 72 946 883 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 67,29%. Dosiahnutá strata je 487 830 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,24% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 76,33%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 43,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,9%.

Absolútne ukazovatele

74 251 578 €

68,4 %

598 903 €

-64,4 %

6 553 649 €

-32,9 %

4 065 584 €

-19,5 %

3 045 006 €

-20,6 %

Relatívne ukazovatele

0.82 %

-3,0 %

0.65

-1,4

-7.44 %

-12,4 %

37.96 %

-10,3 %

1.75

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 72 946 883 € 67,3 %
Zmena stavu zásob 206 176 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 66 090 885 € 76,3 %
Služby 6 458 029 € 43,8 %
Pridaná hodnota 598 903 € -64,4 %
Osobné náklady 918 773 € 11,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 245 217 € -1,3 %
Opravné položky 5 270 € 193,2 %
Ostatné výnosy 594 512 € 37,2 %
Iné prevádzkové náklady 643 631 € 46,1 %
Zisk z predaja majetku 11 797 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -602 437 € -199,4 %
HV z finančnej činnosti -10 957 € -193,1 %
z toho Nákladové úroky 6 523 € %

HV pred zdanením -613 394 € -199,3 %
Daň -125 564 € -196,3 %
HV po zdanení -487 830 € -200,1 %
EBITDA -369 017 € -143,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 553 649 € -32,9 %
 
Neobežný majetok 1 633 810 € -9,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 629 740 € -8,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 070 € -65,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 897 150 € -38,3 %
Zásoby 1 366 937 € -38,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 283 353 € -1,3 %
Krátkodobý finančný majetok 265 689 € %

Finančné účty 981 171 € -70,9 %
 
Časové rozlíšenie 22 689 € -32,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 553 649 € -32,9 %
 
Vlastné imanie
4 065 584 € -19,5 %
Základné imanie 995 819 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 177 583 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 380 012 € -0,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -487 830 € -200,1 %
 
Záväzky 2 667 860 € -46,3 %
Dlhodobé záväzky 110 559 € -54,9 %
Krátkodobé záväzky 2 054 628 € -53,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 502 673 € 49,4 %
 
Časové rozlíšenie -179 795 € 29,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?