PETROLTRANS, a.s.

Historický názov:
  • REALWOOD, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PETROLTRANS, a.s.
Sídlo:
Dlhé hony 5268/9
05801 Poprad
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10529/P
Od 13.4.2005, posledná zmena 17.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Flaška, PhD.
  • Jozef Fabo
IČO:
36592170
DIČ:
2021997769

IČ DPH:

SK2021997769
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2010
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
26 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma PETROLTRANS, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 615 352 544 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 500 369 EUR poklesol medziročne o 12 012 602 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,55% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 614 838 638 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 839 902 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 70,72%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 40,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 53,38%.

Absolútne ukazovatele

671 601 940 €

-19,5 %

4 414 883 €

-77,9 %

54 472 325 €

13,9 %

4 452 404 €

-67,1 %

3 264 715 €

-70,3 %

Relatívne ukazovatele

0.72 %

-2,2 %

3.85

-4,3

2.75 %

-25,5 %

91.83 %

20,2 %

0.96

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 614 838 638 € -9,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 513 906 € -53,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 602 998 736 € -7,2 %
Náklady na materiál, energie 95 986 € -70,7 %
Služby 7 842 939 € -40,4 %
Pridaná hodnota 4 414 883 € -77,9 %
Osobné náklady 1 147 918 € -53,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 377 653 € 48,0 %
Opravné položky 67 510 € -17,8 %
Ostatné výnosy 52 711 181 € -65,2 %
Iné prevádzkové náklady 52 584 542 € -65,2 %
Zisk z predaja majetku -469 598 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 478 843 € -85,8 %
HV z finančnej činnosti -422 856 € -39,6 %
z toho Nákladové úroky 400 066 € 126,9 %
HV pred zdanením 2 055 987 € -88,0 %
Daň 555 618 € -84,7 %
HV po zdanení 1 500 369 € -88,9 %
EBITDA 3 326 094 € -81,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
54 472 325 € 13,9 %
 
Neobežný majetok 1 403 371 € -52,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 547 971 € -70,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 855 400 € -22,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 52 901 396 € 18,3 %
Zásoby 5 485 950 € -44,4 %
Dlhodobé pohľadávky 24 186 € -49,9 %
Krátkodobé pohľadávky 45 970 823 € 44,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 420 437 € -52,8 %
 
Časové rozlíšenie 167 558 € 7,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 54 472 325 € 13,9 %
 
Vlastné imanie
4 452 404 € -67,1 %
Základné imanie 26 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 025 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 919 010 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 1 500 369 € -88,9 %
 
Záväzky 49 717 481 € 47,7 %
Dlhodobé záväzky 180 826 € 4,0 %
Krátkodobé záväzky 38 386 552 € 15,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 11 091 061 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 59 042 € -74,6 %
 
Časové rozlíšenie 302 440 € -50,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?