Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Historický názov:
  • Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a.s.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Subjekt verejnej správy Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo:
Ondavská 8
04011 Košice - mestská časť Západ
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1360/V
Od 1.1.2006, posledná zmena 20.9.2023
Štatutárny orgán:
  • doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC
  • MUDr. Peter Šafár
  • MUDr. Štefan Lukačín, PhD.
IČO:
36601284
DIČ:
2022108704

IČ DPH:

SK2022108704
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2009
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
25 030 906 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 03.04.2023 ako riadna.

Firma Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 68 533 985 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 262 169 EUR poklesol medziročne o 65 334 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,02% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,83%.

Absolútne ukazovatele

72 127 441 €

7,8 %

35 041 810 €

13,2 %

59 039 476 €

3,8 %

38 250 634 €

0,7 %

14 053 427 €

16,3 %

Relatívne ukazovatele

51.13 %

3,4 %

1.01

-0,1

0.44 %

-0,1 %

35.21 %

2,0 %

1.89

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 440 095 € 5,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 67 093 890 € 5,6 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 5 541 € 23,5 %
Náklady na predaj tovaru 1 328 964 € 4,3 %
Náklady na materiál, energie 29 253 142 € -2,4 %
Služby 2 915 610 € 7,4 %
Pridaná hodnota 35 041 810 € 13,2 %
Osobné náklady 34 848 104 € 18,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 856 602 € -4,6 %
Opravné položky 7 738 € -59,6 %
Ostatné výnosy 3 586 990 € 83,9 %
Iné prevádzkové náklady 510 510 € 279,3 %
Zisk z predaja majetku -805 € -104,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 405 041 € -11,7 %
HV z finančnej činnosti -59 455 € 3,8 %
z toho Nákladové úroky 44 952 € 4,1 %
HV pred zdanením 345 586 € -12,9 %
Daň 83 417 € 20,4 %
HV po zdanení 262 169 € -19,9 %
EBITDA 3 262 448 € -5,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
59 039 476 € 3,8 %
 
Neobežný majetok 32 543 775 € -4,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 32 489 374 € -4,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 54 401 € 29,2 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 26 453 084 € 16,8 %
Zásoby 2 961 654 € 12,7 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 991 433 € 26,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 11 499 997 € 9,3 %
 
Časové rozlíšenie 42 617 € 35,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 59 039 476 € 3,8 %
 
Vlastné imanie
38 250 634 € 0,7 %
Základné imanie 24 126 906 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 861 559 € 2,4 %
HV minulých rokov 0 € 0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 262 169 € -19,9 %
 
Záväzky 20 258 134 € 11,5 %
Dlhodobé záväzky 603 154 € -25,7 %
Krátkodobé záväzky 10 773 800 € 22,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 5 041 992 € -18,4 %
Bankové úvery krátkodobé 1 137 766 € 0,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 701 422 € 110,5 %
 
Časové rozlíšenie 530 708 € -23,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?