Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Historický názov:
  • Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Subjekt verejnej správy Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo:
Ondavská 8
04011 Košice - mestská časť Západ
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1360/V
Od 1.1.2006, posledná zmena 15.3.2024
Štatutárny orgán:
  • doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., MHA, FESC
  • MUDr. Peter Šafár, MHA
  • MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MHA
IČO:
36601284
DIČ:
2022108704

IČ DPH:

SK2022108704
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2009
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
25 030 906 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 77 389 826 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 574 057 EUR vzrástol medziročne o 311 888 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,2% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,18%.

Absolútne ukazovatele

78 103 624 €

8,3 %

42 480 710 €

21,2 %

58 497 977 €

-0,9 %

39 728 692 €

3,9 %

14 178 846 €

0,9 %

Relatívne ukazovatele

54.89 %

3,8 %

1.10

0,1

0.98 %

0,5 %

32.09 %

-3,1 %

2.01

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 470 363 € 2,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 75 919 463 € 13,2 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 7 497 € 35,3 %
Náklady na predaj tovaru 1 354 871 € 1,9 %
Náklady na materiál, energie 30 260 282 € 3,4 %
Služby 3 301 460 € 13,2 %
Pridaná hodnota 42 480 710 € 21,2 %
Osobné náklady 38 742 584 € 11,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 843 644 € -0,5 %
Opravné položky -439 € -105,7 %
Ostatné výnosy 578 060 € -83,9 %
Iné prevádzkové náklady 634 316 € 24,3 %
Zisk z predaja majetku -2 205 € -173,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 836 460 € 106,5 %
HV z finančnej činnosti -114 776 € -93,0 %
z toho Nákladové úroky 235 710 € %

HV pred zdanením 721 684 € 108,8 %
Daň 147 627 € 77,0 %
HV po zdanení 574 057 € 119,0 %
EBITDA 3 681 870 € 12,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
58 497 977 € -0,9 %
 
Neobežný majetok 33 408 649 € 2,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 33 342 772 € 2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 65 877 € 21,1 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 25 016 351 € -5,4 %
Zásoby 3 167 881 € 7,0 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 12 627 657 € 5,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 9 220 813 € -19,8 %
 
Časové rozlíšenie 72 977 € 71,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 58 497 977 € -0,9 %
 
Vlastné imanie
39 728 692 € 3,9 %
Základné imanie 25 030 906 € 3,7 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 14 123 729 € 1,9 %
HV minulých rokov 0 € 0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 574 057 € 119,0 %
 
Záväzky 18 212 179 € -10,1 %
Dlhodobé záväzky 525 095 € -12,9 %
Krátkodobé záväzky 9 215 673 € -14,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 3 904 828 € -22,6 %
Bankové úvery krátkodobé 1 137 703 € -0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 428 880 € 26,9 %
 
Časové rozlíšenie 557 106 € 5,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?