Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Subjekt verejnej správy

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Sídlo:
Rastislavova 43
04191 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1371/V
Od 20.2.2006, posledná zmena 1.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Eva Milá
  • MUDr. Igor Jenčo, MPH
  • MUDr. Tomáš Sieber, MPH
IČO:
36603350
DIČ:
2022124159

IČ DPH:

SK2022124159
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2013
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
9 866 856 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Východoslovenský onkologický ústav, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 086 860 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 611 630 EUR vzrástol medziročne o 1 442 170 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 81,91% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,1%.

Absolútne ukazovatele

37 528 132 €

19,2 %

20 033 666 €

35,1 %

37 541 780 €

9,6 %

30 958 453 €

9,2 %

17 788 067 €

26,5 %

Relatívne ukazovatele

54.02 %

4,9 %

1.30

0,2

6.96 %

3,5 %

17.54 %

0,3 %

4.98

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 345 717 € 4,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 741 143 € 27,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 5 735 702 € 2,9 %
Náklady na materiál, energie 10 164 611 € 14,9 %
Služby 1 152 881 € 22,9 %
Pridaná hodnota 20 033 666 € 35,1 %
Osobné náklady 15 356 651 € 19,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 725 854 € 3,4 %
Opravné položky 2 119 € 66,7 %
Ostatné výnosy 316 455 € -75,5 %
Iné prevádzkové náklady 61 646 € 13,8 %
Zisk z predaja majetku 178 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 204 029 € 113,7 %
HV z finančnej činnosti 118 802 € %

z toho Nákladové úroky 1 775 € -83,7 %
HV pred zdanením 3 322 831 € 124,0 %
Daň 711 201 € 126,5 %
HV po zdanení 2 611 630 € 123,3 %
EBITDA 4 929 705 € 55,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 541 780 € 9,6 %
 
Neobežný majetok 15 369 967 € -6,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 261 273 € -6,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 108 694 € -28,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 21 453 123 € 22,4 %
Zásoby 712 660 € -2,0 %
Dlhodobé pohľadávky 88 646 € -25,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 233 236 € 7,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 418 581 € 30,7 %
 
Časové rozlíšenie 718 690 € 117,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 541 780 € 9,6 %
 
Vlastné imanie
30 958 453 € 9,2 %
Základné imanie 9 866 856 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 768 274 € 32,5 %
HV minulých rokov 13 711 693 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 611 630 € 123,3 %
 
Záväzky 5 577 454 € 13,8 %
Dlhodobé záväzky 1 499 411 € -4,4 %
Krátkodobé záväzky 3 289 227 € 31,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 788 816 € 19,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 005 873 € -1,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?