Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Subjekt verejnej správy

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Sídlo:
Rastislavova 43
04191 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1371/V
Od 20.2.2006, posledná zmena 7.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Eva Milá
  • MUDr. Igor Jenčo, MPH
  • MUDr. Tomáš Sieber, MPH
IČO:
36603350
DIČ:
2022124159

IČ DPH:

SK2022124159
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2013
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
9 866 856 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Východoslovenský onkologický ústav, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 184 199 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 169 460 EUR poklesol medziročne o 355 155 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 76,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,17%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,33%.

Absolútne ukazovatele

31 475 631 €

8,4 %

14 825 498 €

4,7 %

34 264 847 €

5,9 %

28 346 823 €

4,3 %

14 058 292 €

15,0 %

Relatívne ukazovatele

49.12 %

-0,3 %

1.15

-0,2

3.41 %

-1,3 %

17.27 %

1,3 %

4.62

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 100 147 € -0,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 24 084 052 € 7,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 5 572 667 € -3,4 %
Náklady na materiál, energie 8 847 776 € 12,2 %
Služby 938 258 € 14,4 %
Pridaná hodnota 14 825 498 € 4,7 %
Osobné náklady 12 893 374 € 19,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 668 855 € -2,5 %
Opravné položky 1 271 € 49,9 %
Ostatné výnosy 1 291 428 € 231,9 %
Iné prevádzkové náklady 54 173 € -30,9 %
Zisk z predaja majetku 4 € 300,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 499 257 € -23,2 %
HV z finančnej činnosti -15 765 € -2,8 %
z toho Nákladové úroky 10 872 € -3,0 %
HV pred zdanením 1 483 492 € -23,4 %
Daň 314 032 € -24,0 %
HV po zdanení 1 169 460 € -23,3 %
EBITDA 3 168 108 € -13,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 264 847 € 5,9 %
 
Neobežný majetok 16 400 760 € -4,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 249 165 € -5,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 151 595 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 533 287 € 16,4 %
Zásoby 726 939 € 34,5 %
Dlhodobé pohľadávky 118 194 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 890 325 € 16,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 797 829 € 14,4 %
 
Časové rozlíšenie 330 800 € 260,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 264 847 € 5,9 %
 
Vlastné imanie
28 346 823 € 4,3 %
Základné imanie 9 866 856 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 598 814 € 73,5 %
HV minulých rokov 13 711 693 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 169 460 € -23,3 %
 
Záväzky 4 898 966 € 7,5 %
Dlhodobé záväzky 1 568 041 € 10,4 %
Krátkodobé záväzky 2 498 307 € 20,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 170 236 € -33,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 662 382 € 2,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 019 058 € 67,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?