ERFOLG s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ERFOLG s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 686/114
07701 Kráľovský Chlmec
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/18247/V
Od 6.6.2006, posledná zmena 2.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Lilla Balla Bukóová
  • Tomáš Tóth
IČO:
36608441
DIČ:
2022195615

IČ DPH:

SK2022195615
Podľa §4, registrovaný od 10.8.2006
SK NACE (RÚZ):
52210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Mgr. Lilla Balla Bukóová (48,0%)
  • Tomáš Tóth (48,0%)
  • ERFOLG HUNGARY Kft. (4,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma ERFOLG s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 65 441 181 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 28,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 443 037 EUR vzrástol medziročne o 1 332 787 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,86% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 62,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,74%.

Absolútne ukazovatele

66 198 645 €

28,9 %

9 717 450 €

32,2 %

17 698 418 €

27,2 %

5 453 441 €

55,9 %

3 334 244 €

23,5 %

Relatívne ukazovatele

14.85 %

0,4 %

1.86

0,2

19.45 %

4,3 %

69.19 %

-5,7 %

1.29

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 65 441 181 € 28,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 415 365 € 62,1 %
Služby 55 308 366 € 27,6 %
Pridaná hodnota 9 717 450 € 32,2 %
Osobné náklady 5 232 283 € 20,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 226 497 € -17,2 %
Opravné položky 41 728 € -4,2 %
Ostatné výnosy 599 403 € 54,0 %
Iné prevádzkové náklady 434 818 € 23,3 %
Zisk z predaja majetku 93 979 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 4 475 506 € 63,0 %
HV z finančnej činnosti -96 130 € -55,4 %
z toho Nákladové úroky 53 684 € 53,9 %
HV pred zdanením 4 379 376 € 63,1 %
Daň 936 339 € 63,1 %
HV po zdanení 3 443 037 € 63,2 %
EBITDA 4 608 024 € 53,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 698 418 € 27,2 %
 
Neobežný majetok 3 016 315 € 53,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 980 929 € 54,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 35 386 € 7,8 %
 
Obežný majetok 14 586 957 € 23,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 18 020 € 3,1 %
Krátkodobé pohľadávky 14 243 563 € 23,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 325 374 € -0,5 %
 
Časové rozlíšenie 95 146 € 2,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 698 418 € 27,2 %
 
Vlastné imanie
5 453 441 € 55,9 %
Základné imanie 25 000 € 25,5 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 112 845 € 2,3 %
HV minulých rokov 1 872 559 € 49,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 443 037 € 63,2 %
 
Záväzky 12 243 521 € 17,6 %
Dlhodobé záväzky 28 371 € -60,0 %
Krátkodobé záväzky 9 490 411 € 20,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 605 274 € -31,9 %
Bankové úvery krátkodobé 1 837 972 € 36,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 281 493 € 28,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 456 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?