ERFOLG s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ERFOLG s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 686/114
07701 Kráľovský Chlmec
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/18247/V
Od 6.6.2006, posledná zmena 2.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Lilla Balla Bukóová
  • Tomáš Tóth
IČO:
36608441
DIČ:
2022195615

IČ DPH:

SK2022195615
Podľa §4, registrovaný od 10.8.2006
SK NACE (RÚZ):
52210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Mgr. Lilla Balla Bukóová (48,0%)
  • Tomáš Tóth (48,0%)
  • ERFOLG HUNGARY Kft. (4,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma ERFOLG s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 51 300 239 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 21,61%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 763 747 EUR poklesol medziročne o 679 290 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,55% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 27,04%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 23,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 7,03%.

Absolútne ukazovatele

52 056 213 €

-21,4 %

8 714 904 €

-10,3 %

14 458 548 €

-18,3 %

6 772 764 €

24,2 %

3 434 298 €

3,0 %

Relatívne ukazovatele

16.99 %

2,1 %

1.79

-0,1

19.11 %

-0,3 %

53.16 %

-16,0 %

1.48

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 51 300 239 € -21,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 303 060 € -27,0 %
Služby 42 282 275 € -23,6 %
Pridaná hodnota 8 714 904 € -10,3 %
Osobné náklady 4 864 486 € -7,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 241 816 € 6,8 %
Opravné položky 103 444 € 147,9 %
Ostatné výnosy 687 404 € 14,7 %
Iné prevádzkové náklady 548 002 € 26,0 %
Zisk z predaja majetku -4 029 € -104,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 640 531 € -18,7 %
HV z finančnej činnosti -127 848 € -33,0 %
z toho Nákladové úroky 90 170 € 68,0 %
HV pred zdanením 3 512 683 € -19,8 %
Daň 748 936 € -20,0 %
HV po zdanení 2 763 747 € -19,7 %
EBITDA 3 886 376 € -15,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 458 548 € -18,3 %
 
Neobežný majetok 3 927 757 € 30,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 861 107 € 29,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 66 650 € 88,4 %
 
Obežný majetok 10 427 753 € -28,5 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 14 523 € -19,4 %
Krátkodobé pohľadávky 10 296 039 € -27,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 117 191 € -64,0 %
 
Časové rozlíšenie 103 038 € 8,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 458 548 € -18,3 %
 
Vlastné imanie
6 772 764 € 24,2 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 866 270 € %

HV minulých rokov 3 117 747 € 66,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 763 747 € -19,7 %
 
Záväzky 7 674 375 € -37,3 %
Dlhodobé záväzky 89 063 € 213,9 %
Krátkodobé záväzky 6 602 118 € -30,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 249 258 € -58,8 %
Bankové úvery krátkodobé 468 443 € -74,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 265 493 € -5,7 %
 
Časové rozlíšenie 11 409 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?