Apcom Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • Slovak Data Systems s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Apcom Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Mlynské Nivy 5
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/41103/B
Od 16.6.2006, posledná zmena 21.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Dany Hanaa Chemaly
  • Georges Abboud
  • Norbert Mészáros
IČO:
36610577
DIČ:
2022199432

IČ DPH:

SK2022199432
Podľa §4, registrovaný od 26.6.2006
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • APCOM CE LIMITED (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma Apcom Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 176 327 289 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 67,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 813 527 EUR vzrástol medziročne o 985 203 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,89% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 176 258 993 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 122 095 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 52,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 39,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,19%.

Absolútne ukazovatele

176 445 971 €

67,4 %

2 888 057 €

106,2 %

51 951 291 €

206,8 %

8 941 578 €

25,4 %

8 946 066 €

25,8 %

Relatívne ukazovatele

1.64 %

0,3 %

16.15

6,7

3.49 %

-1,4 %

82.79 %

24,9 %

0.65

-0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 176 258 993 € 67,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 68 296 € -41,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 172 136 898 € 67,1 %
Náklady na materiál, energie 3 024 € -52,8 %
Služby 1 351 325 € 39,7 %
Pridaná hodnota 2 888 057 € 106,2 %
Osobné náklady 178 856 € 21,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 898 € -7,3 %
Opravné položky -52 015 € %
Ostatné výnosy 80 688 € %

Iné prevádzkové náklady 281 883 € 122,4 %
Zisk z predaja majetku 92 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 505 200 € 122,0 %
HV z finančnej činnosti -207 705 € -172,7 %
z toho Nákladové úroky 243 670 € 202,2 %
HV pred zdanením 2 297 495 € 118,3 %
Daň 483 968 € 116,0 %
HV po zdanení 1 813 527 € 118,9 %
EBITDA 2 455 991 € 117,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
51 951 291 € 206,8 %
 
Neobežný majetok 2 285 € 7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 285 € 7,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 51 942 789 € 206,8 %
Zásoby 24 088 006 € %

Dlhodobé pohľadávky 13 572 € -53,9 %
Krátkodobé pohľadávky 21 811 730 € 95,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 029 481 € 248,3 %
 
Časové rozlíšenie 6 217 € 37,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 51 951 291 € 206,8 %
 
Vlastné imanie
8 941 578 € 25,4 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 120 748 € 13,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 813 527 € 118,9 %
 
Záväzky 43 009 713 € %

Dlhodobé záväzky 1 227 € 54,5 %
Krátkodobé záväzky 42 989 368 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 19 118 € 23,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?