Reutter SK s.r.o.

Historický názov:
  • Innovative Verschlusstechnik Slovakia s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Reutter SK s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 9053/7
90701 Myjava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/18943/R
Od 20.6.2006, posledná zmena 19.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Juriš, MBA
IČO:
36611760
DIČ:
2022201698

IČ DPH:

SK2022201698
Podľa §4, registrovaný od 18.7.2006
SK NACE (RÚZ):
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
Základné imanie:
2 795 593 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Reutter GmbH (97,32%)
  • Reutter GmbH (2,68%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.05.2023 ako riadna.

Firma Reutter SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 49 370 310 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,89%. Dosiahnutá strata je 182 859 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,6% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 10,04%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 23,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,32%.

Absolútne ukazovatele

50 541 822 €

-7,5 %

14 049 519 €

0,4 %

26 375 921 €

3,1 %

7 693 929 €

-2,9 %

8 178 053 €

4,1 %

Relatívne ukazovatele

28.46 %

1,8 %

1.24

-0,1

-0.69 %

-2,8 %

70.83 %

1,8 %

1.11

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 39 258 € -84,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 49 331 052 € -5,5 %
Zmena stavu zásob -960 060 € -158,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 28 697 € -82,0 %
Náklady na materiál, energie 29 403 778 € -10,0 %
Služby 5 219 026 € -23,2 %
Pridaná hodnota 14 049 519 € 0,4 %
Osobné náklady 11 371 636 € 6,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 836 718 € 3,2 %
Opravné položky -290 770 € -160,8 %
Ostatné výnosy 235 193 € -53,3 %
Iné prevádzkové náklady 251 597 € -63,2 %
Zisk z predaja majetku -528 € -146,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 824 233 € -38,3 %
HV z finančnej činnosti -620 662 € -8,8 %
z toho Nákladové úroky 595 865 € 10,0 %
HV pred zdanením 203 571 € -73,4 %
Daň 386 430 € 67,6 %
HV po zdanení -182 859 € -134,2 %
EBITDA 2 370 709 € -23,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
26 375 921 € 3,1 %
 
Neobežný majetok 9 248 328 € 4,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 154 076 € 4,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 94 252 € 48,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 082 313 € 2,5 %
Zásoby 7 236 960 € -13,9 %
Dlhodobé pohľadávky 145 426 € 0,8 %
Krátkodobé pohľadávky 9 667 045 € 26,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 32 882 € -93,4 %
 
Časové rozlíšenie 45 280 € -36,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 26 375 921 € 3,1 %
 
Vlastné imanie
7 693 929 € -2,9 %
Základné imanie 2 795 593 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 280 109 € 0,0 %
HV minulých rokov 801 086 € 153,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -182 859 € -134,2 %
 
Záväzky 18 683 370 € 5,9 %
Dlhodobé záväzky 8 319 705 € 6,6 %
Krátkodobé záväzky 6 997 504 € -4,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 208 087 € 249,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 807 988 € 24,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 350 086 € 30,0 %
 
Časové rozlíšenie -1 378 € -178,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?