Harmanec - Kuvert , spol. s r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Harmanec - Kuvert , spol. s r.o.
Sídlo:
Padličkovo 3
97701 Brezno
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/8413/S
Od 12.6.2003, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Július Ernek
  • Ing. Michal Donoval
IČO:
36618675
DIČ:
2020085397

IČ DPH:

SK2020085397
Podľa §4, registrovaný od 17.6.2003
SK NACE (RÚZ):
17230 Výroba papiernických potrieb
Základné imanie:
1 659 696 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ECO-INVESTMENT, a.s. (50,0%)
  • Mayer - Kuvert - network GmbH. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma Harmanec - Kuvert , spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 29 438 549 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 17,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 093 280 EUR poklesol medziročne o 1 221 119 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,07% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 165 717 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 23,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,18%.

Absolútne ukazovatele

31 739 331 €

-19,4 %

8 377 903 €

-7,5 %

34 433 079 €

4,9 %

21 470 491 €

5,4 %

5 292 994 €

22,0 %

Relatívne ukazovatele

28.46 %

3,1 %

1.58

-0,2

3.18 %

-3,9 %

37.65 %

-0,3 %

1.08

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 849 517 € -17,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 589 032 € -17,5 %
Zmena stavu zásob -372 755 € %
Aktivácia 2 165 717 € -6,3 %
Náklady na predaj tovaru 739 930 € -13,0 %
Náklady na materiál, energie 19 825 398 € -23,2 %
Služby 2 288 280 € -5,1 %
Pridaná hodnota 8 377 903 € -7,5 %
Osobné náklady 5 319 192 € 2,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 357 103 € 34,5 %
Opravné položky 1 910 € -80,0 %
Ostatné výnosy 50 087 € -73,9 %
Iné prevádzkové náklady 110 192 € -17,5 %
Zisk z predaja majetku 13 558 € -90,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 653 151 € -45,4 %
HV z finančnej činnosti -237 845 € -270,8 %
z toho Nákladové úroky 213 870 € 292,5 %
HV pred zdanením 1 415 306 € -52,2 %
Daň 322 026 € -50,4 %
HV po zdanení 1 093 280 € -52,8 %
EBITDA 2 996 696 € -23,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 433 079 € 4,9 %
 
Neobežný majetok 24 072 576 € 12,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 23 648 952 € 12,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 73 844 € -13,3 %
Dlhodobý finančný majetok 349 780 € -2,3 %
 
Obežný majetok 10 229 311 € -9,1 %
Zásoby 4 905 764 € -15,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 296 409 € -2,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 27 138 € -34,0 %
 
Časové rozlíšenie 131 192 € -3,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 433 079 € 4,9 %
 
Vlastné imanie
21 470 491 € 5,4 %
Základné imanie 1 659 696 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 165 970 € 0,0 %
HV minulých rokov 18 551 545 € 14,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 093 280 € -52,8 %
 
Záväzky 12 364 773 € 3,4 %
Dlhodobé záväzky 901 735 € 40,9 %
Krátkodobé záväzky 1 752 599 € -41,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 6 599 759 € 52,9 %
Bankové úvery krátkodobé 2 717 095 € -23,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 393 585 € -8,0 %
 
Časové rozlíšenie 597 815 € 23,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?