Harmanec - Kuvert , spol. s r.o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Harmanec - Kuvert , spol. s r.o.
Sídlo:
Padličkovo 3
97701 Brezno
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/8413/S
Od 12.6.2003, posledná zmena 10.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Anna Fujková
  • Ing. Július Ernek
IČO:
36618675
DIČ:
2020085397

IČ DPH:

SK2020085397
Podľa §4, registrovaný od 17.6.2003
SK NACE (RÚZ):
17230 Výroba papiernických potrieb
Základné imanie:
1 659 696 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ECO-INVESTMENT, a.s. (50,0%)
  • Mayer - Kuvert - network GmbH. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.03.2023 ako riadna.

Firma Harmanec - Kuvert , spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 685 559 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 37,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 314 399 EUR vzrástol medziročne o 719 878 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,01% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 312 142 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,38%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,81%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,53%.

Absolútne ukazovatele

39 377 354 €

34,5 %

9 055 400 €

12,1 %

32 816 642 €

32,8 %

20 377 211 €

12,8 %

4 336 788 €

13,7 %

Relatívne ukazovatele

25.38 %

-5,6 %

1.74

0,1

7.05 %

0,6 %

37.91 %

11,0 %

0.80

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 028 874 € 13,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 656 685 € 37,8 %
Zmena stavu zásob 139 743 € -77,8 %
Aktivácia 2 312 142 € 11,9 %
Náklady na predaj tovaru 850 698 € 10,6 %
Náklady na materiál, energie 25 820 629 € 45,4 %
Služby 2 410 717 € 12,8 %
Pridaná hodnota 9 055 400 € 12,1 %
Osobné náklady 5 205 669 € 7,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 008 806 € -4,0 %
Opravné položky 9 568 € -82,5 %
Ostatné výnosy 191 955 € 121,5 %
Iné prevádzkové náklady 133 502 € -11,6 %
Zisk z predaja majetku 138 308 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 028 118 € 46,7 %
HV z finančnej činnosti -64 136 € -260,1 %
z toho Nákladové úroky 54 484 € 158,7 %
HV pred zdanením 2 963 982 € 44,9 %
Daň 649 583 € 43,9 %
HV po zdanení 2 314 399 € 45,1 %
EBITDA 3 898 616 € 25,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 816 642 € 32,8 %
 
Neobežný majetok 21 423 695 € 41,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 980 623 € 42,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 85 191 € 39,1 %
Dlhodobý finančný majetok 357 881 € 2,8 %
 
Obežný majetok 11 257 180 € 19,1 %
Zásoby 5 774 099 € 28,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 441 970 € 11,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 41 111 € -27,0 %
 
Časové rozlíšenie 135 767 € 18,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 816 642 € 32,8 %
 
Vlastné imanie
20 377 211 € 12,8 %
Základné imanie 1 659 696 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 165 970 € 0,0 %
HV minulých rokov 16 237 146 € 10,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 314 399 € 45,1 %
 
Záväzky 11 956 492 € 95,2 %
Dlhodobé záväzky 639 924 € 25,8 %
Krátkodobé záväzky 3 011 692 € 14,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 315 379 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 561 528 € 36,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 427 969 € 12,7 %
 
Časové rozlíšenie 482 939 € -6,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?